Smoltek breddar verksamheten och renodlar koncernstrukturen

Under hösten kommer Smoltek Nanotech Holding AB (publ) bredda verksamheten och samtidigt renodla koncernstrukturen. Det innebär att bolaget tar steget från att vara nischat mot halvledar- och elektronikindustrin till att utveckla sin teknikplattform även för tillämpningar inom andra industriella sektorer.

I dagsläget fokuserar Smoltek helt på kolnanobaserade tillämpningar och applikationer för halvledar- och elektronikindustrin. Framförallthar bolaget utvecklat CNF-MIM – ett unikt koncept för att tillverka miniatyriserade kondensatorer som är optimerade för integration i halvledarkomponenter. CNF-MIM-tekniken har fått sitt genombrott under det första halvåret 2020 då Smoltek har tecknat två utvärderingslicenser med stora internationella komponenttillverkare. 

Samtidigt bedömer Smolteks styrelse och ledning att bolagets teknologi har utmärkta förutsättningar att erbjuda nya lösningar på aktuella teknikutmaningar även inom andra industrisektorer och applikationsområden. För att ta tillvara på dessa möjligheter växlar bolaget nu upp sitt arbete med att bredda verksamheten. För att säkerställa att satsningar inom nya sektorer inte riskerar att ta resurser från den fortsatta utvecklingen av CNF-MIM-affären planerar bolaget att samtidigt renodla koncernstrukturen med implementering under hösten.

- Genom att bredda vår verksamhet, samtidigt som vi bibehåller ett lika stort fokus på utveckling, kommersialisering och licensiering av CNF-MIM-konceptet som tidigare, skapar vi optimala förutsättningar för att dra nytta av vår upparbetade erfarenhet och bygga betydande aktieägarvärde under de kommande åren. Vi undersöker just nu teknisk och affärsmässig potential för flera olika applikationsområden inom för oss helt nya sektorer, säger Smolteks vd Anders Johansson.

Den förändrade koncernstrukturen innebär framförallt tydligare resursfördelning och effektivare uppföljning. Koncernen utökas med ett nytt helägt dotterbolag – Smoltek Innovation AB (namnsökt) – vilket kommer att dra nytta av den upparbetade erfarenheten från utvecklingen av applikationer till halvledarindustrin. Det nya bolaget kommer att fokusera på vidareutveckling, samarbeten, finansiering och licensiering av nya applikationsområden. Genom att skapa ett dedikerat dotterbolag för nya applikationsområden förväntas en effektivare utvecklingsprocess och därmed en kortare väg till marknad för de nya kommersiella applikationer som kommer att utvecklas. 

Smoltek Semi AB ges ett ännu tydligare uppdrag inom halvledarindustrin genom att bli ett bemannat affärsområdesbolag med eget resultatansvar. Vidare renodlas Smoltek AB till att bli en koncern-gemensam resurs med fokus på forskning och utveckling samt ansvar för bolagets patentportfölj. Det listade moderbolaget Smoltek Nanotech Holding AB samlar koncernens ledningsfunktioner samt ansvaret för intern och extern kommunikation inklusive IR.

I takt med att Smoltek-koncernen breddas kommer även de olika dotterbolagens kompetensprofil att förstärkas över tid. Det handlar bland annat om att säkerställa resurser till det nya bolaget Smoltek Innovation AB, samt utökade forsknings- och utvecklingsresurser till Smoltek AB. Nyrekryteringar kommer att ske succesivt under de följande kvartalen och i linje med nuvarande budgetram.

För ytterligare information:
Anders Johansson, vd Smoltek Nanotech Holding AB (publ)
E-post: anders@smoltek.com 
Telefon: +46 708 393 693
Webbplats: www.smoltek.com

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik, i första hand för den globala halvledarindustrin. Smolteks unika teknologi möjliggör tillverkning av halvledarkomponenter med mindre formfaktorer, högre prestanda och lägre energiförbrukning. 
Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande IP-portfölj bestående av ett 100-tal sökta patent varav 59 stycken idag är beviljade. 
Smolteks applikationer är idag huvudsakligen inriktade på marknadssegmentet ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) vilket bedöms växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 8,0 procent under perioden 2018-2024 och uppnå ett marknadsvärde om 43,6 MdUSD år 2024 (källa: Marknadsundersökningsföretaget Yole Développement). 
Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL.