Smoltek meddelar om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 från styrelse, ledningsgruppen och externa investerare till ett värde om cirka 6,1 MSEK

Report this content

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) ("Smoltek" eller "Bolaget") meddelade idag att Bolagets styrelse och ledningsgrupp har nyttjat teckningsoptioner till ett värde om cirka 1,7 MSEK. Styrelsemedlemmarna Finn Gramnaes genom bolag och Peter Enoksson har också sålt teckningsoptioner till externa investerare som har ingått teckningsåtaganden till ett värde om cirka 3,3 MSEK. Ytterligare teckningsåtaganden har ingåtts från externa investerare till ett värde om cirka 1,1 MSEK.

Nyttjandet av teckningsoptioner från styrelse, ledningsgrupp och externa investerare uppgår till cirka 26 procent av det totala antalet teckningsoptioner av serie TO 4.

Teckningsåtagandena har avtalats skriftligen och ingen ersättning utgår för förbindelserna. Förbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Smoltek i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 4.

För ytterligare upplysningar: 
Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB,
Mail: hakan.persson@smoltek.com    
Telefon: +46 760 52 00 53
Webb: www.smoltek.com/investors   

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 69 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.

Denna information är sådan som Smoltek Nanotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-29 16:42 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar