Smoltek Nanotech Holding AB (publ), Delårsrapport Q2 2020

Report this content

Ytterligare ett licensavtal för CNF-MIM-konceptet tecknat

I april tecknade vi den andra utvärderingslicensen för vår revolutionerande kondensatorteknik – CNF-MIM. Detta nya avtal tecknades med en ledande tillverkare av passiva elektronikkomponenter och är precis som det första avtalet knutet till ett gemensamt projekt där vår patenterade CNF-MIM-teknik utvärderas tekniskt och kommersiellt utifrån licenstagarens önskemål. Detta betyder att vi nu har två parallella utvärderingsprojekt i gång, målet i båda fall är ett licensavtal för produktion efter lyckad utvärdering.

Vårt samarbete med de två licenstagarna fungerar mycket väl, vilket ökar sannolikheten för att tekniken kommer att implementeras i kommersiella produkter och börjar generera löpande licensintäkter till Smoltek. Samtidigt ger samarbetena värdefull kunskap och erfarenheter som kommer vara till stor nytta för oss även inom andra applikationsområden. De båda avtalen har ytterligare höjt intresset för vårt CNF-MIM-koncept bland ledande aktörer inom halvledar- och elektronikindustrin. Detta såväl hos konkurrenter till de nuvarande utvärderingslicenstagarna, som i nästa led, det vill säga användare av miniatyriserade diskreta kondensatorer.

Ny och tydligare koncernstruktur
Framgångarna för CNF-MIM är resultat av ett hårt utvecklingsarbete och innovationskraften i vår unika teknologiplattform. Även om vi i dagsläget helt fokuserar på kolbaserade tillämpningar och applikationer riktade mot halvledarindustrin ser vi nya användningsområden för vår teknologi inom helt andra sektorer. Med det kommersiella genombrottet för CNF-MIM-teknologin inom räckhåll är det därför dags att sätta strukturen för bolagets nästa fas. Målsättningen är tvådelad:

 • Tydliggörande av organisation och ansvar för att säkerställa genombrottet för CNF-MIM och andra applikationer för halvledar- och elektronikindustrin, och,
 • En ny dedikerad organisation för utveckling och lansering av nya applikationer inom andra industriella sektorer.

Rent konkret blir första steget att förse dotterbolaget Smoltek Semi AB med en egen organisation och resultatansvar. Vi bildar också ett nytt dotterbolag, Smoltek Innovation AB (namnsökt). Fokus för detta bolag blir att utveckla tillämpningar och teckna avtal inom nya applikationsområden – vi studerar för närvarande ett antal sådana. Utifrån den erfarenhet och kunskapsmassa vi byggt upp planerar vi för betydligt kortare tid till marknad för kommande applikationer.

Jag vill slutligen passa på att tacka er aktieägare som utnyttjade TO 2-optionerna under maj månad och därmed bidrog till ytterligare finansiering av bolaget. Denna förstärkning av kassan kommer väl till pass när vi nu har gått in i ett intensivt andra halvår med våra två utvärderingsavtal för CNF-MIM-tekniken som prioritet, samtidigt som vi växlar upp arbetet med att ta fram fler innovativa tillämpningar.

Anders Johansson, vd Smoltek Nanotech Holding AB 

 

Helåret och andra kvartalet i korthet (koncernen)

JANUARI - JUNI

 • Nettoomsättning: 1 291 KSEK (26)

 • Resultat före skatt: -7 148 KSEK (-6 714)
 • Resultat per aktie, före utspädning: -1,11 SEK (-1,15)
 • Resultat per aktie, efter möjlig utspädning: -1,08 SEK (-1,07)
 • Antal utestående aktier: 6 620 031 (6 377 338)
 • Antalet aktier efter möjligt utnyttjande av teckningsoptioner: 6 791 745 (6 806 124)
 • Summa eget kapital: 70 637 KSEK (69 331)
 • Likvida medel: 27 463 KSEK (33 735)
 • Soliditet: 92,2% (93,9%)

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättning: 907 KSEK (26)

 • Rörelseresultat: -3 160 KSEK (-3 913)
 • Resultat per aktie: -0,49 SEK (-1,63)
 • Andra licensavtalet för kondensatorteknologin CNF-MIM tecknat
 • Två nya patent beviljade – IP-portföljen innehåller totalt 59 beviljade patent

Rapporten i sin helhet finns bifogad i det här pressmeddelandet samt nedladdningsbar som pdf på Smolteks webbplats: www.smoltek.com/investors 

För ytterligare information:
Anders Johansson, vd Smoltek Nanotech Holding AB (publ)
E-post: anders@smoltek.com 
Telefon: +46 708 393 693
Webbplats: www.smoltek.com

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik, i första hand för den globala halvledarindustrin. Smolteks unika teknologi möjliggör tillverkning av halvledarkomponenter med mindre formfaktorer, högre prestanda och lägre energiförbrukning. 
Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande IP-portfölj bestående av ett 100-tal sökta patent varav 59 stycken idag är beviljade. 
Smolteks applikationer är idag huvudsakligen inriktade på marknadssegmentet ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) vilket bedöms växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 8,0 procent under perioden 2018-2024 och uppnå ett marknadsvärde om 43,6 MdUSD år 2024 (källa: Marknadsundersökningsföretaget Yole Développement). 
Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL.

Prenumerera

Dokument & länkar