Smoltek Nanotech Holding AB (publ) informerar om försiktighetsåtgärder vid årets bolagsstämma

Report this content

Information angående restriktioner för deltagande samt möjligheten till förhandsröstning vid Smolteks bolagsstämma 2020.

Smoltek Nanotech Holding ABs bolagsstämma kommer hållas på Biopalatset, Kungstorget 2, Göteborg, kl 16.00, tisdag 9 juni 2020. På grund av den aktuella covid-19-pandemin uppmanas aktieägare att inte delta fysiskt på årets stämma, istället kommer förhandsröstning att erbjudas. För att våra aktieägare ändå ska kunna följa stämman kommer den att live-sändas. Länk till sändningen kommer att publiceras på www.smoltek.com/agm2020.

Med anledning av smittspridningsrisken av det nya coronaviruset har Smolteks styrelse beslutat vidta extraordinära försiktighetsåtgärder inför bolagsstämman, i enlighet med 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, för att kunna genomföra stämman på ett säkert och effektivt sätt. Bland annat kommer verkställande direktörens anförande inte att äga rum på stämman utan ske genom ett i förväg inspelat anförande som kommer finnas tillgängligt på www.smoltek.com/agm2020 samma dag som stämman. 

Vid bolagsstämman, som live-sänds på bolagets Youtube-kanal, kommer endast ett fåtal personer ur styrelse och ledning att vara närvarande. Länk till sändningen kommer att publiceras på  www.smoltek.com/agm2020 i nära anslutning till stämmans öppnande.

Rätt att delta vid årsstämman 
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 juni 2020. Anmälan sker per brev till Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg eller via e-post info@smolek.com eller per telefon 0760-520053.

Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges. 

Istället för att närvara fysiskt på stämman uppmanas du som aktieägare att förhandsrösta. 

Information om förhandsröstning 
Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid stämman genom att skicka in sina röster till bolaget på förhand genom så kallad poströstning, enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 

Smoltek uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar fysiskt vid stämman för att på så vis bidra till att minska smittspridningen av det nya coronaviruset. 

Vid förhandsröstning ska du som aktieägare använda formuläret för poströstning som finns på www.smoltek.com/agm2020. Du fyller i och skickar in formuläret till info@smoltek.com senast torsdag 4 juni 2020. Ytterligare instruktioner om förhandsröstning finns i formuläret. Skickar du in förhandsröstningsformuläret per post ska det vara bolaget tillhanda senast torsdag 4 juni 2020. 

Aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till bolagsstämman utan det inskickade förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Om du som aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på www.smoltek.com/agm2020. 

Alla handlingar, inklusive fullständig kallelse hittar du på www.smoltek.com/agm2020.

För ytterligare information:
Anders Johansson, vd Smoltek Nanotech Holding AB (publ)
E-post: anders@smoltek.com 
Telefon: +46 708 393 693
Webbplats: www.smoltek.com

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik, i första hand för den globala halvledarindustrin. Smolteks unika teknologi möjliggör tillverkning av halvledarkomponenter med mindre formfaktorer, högre prestanda och lägre energiförbrukning. 
Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande IP-portfölj bestående av ett 100-tal sökta patent varav 59 stycken idag är beviljade. 
Smolteks applikationer är idag huvudsakligen inriktade på marknadssegmentet ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) vilket bedöms växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 8,0 procent under perioden 2018-2024 och uppnå ett marknadsvärde om 43,6 MdUSD år 2024 (källa: Marknadsundersökningsföretaget Yole Développement). 
Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL.

Prenumerera