Smoltek Nanotech Holding AB, delårsrapport 2019

"Dialoger bekräftar att Smolteks teknik behövs."


"Jag har aldrig varit så positiv kring Smolteks möjligheter som jag är nu. Anledningen är det jag ser i det dagliga arbetet, vad vi åstadkommer internt, men framför allt gäller det de dialoger vi för med möjliga licenstagare och partners. Dessa dialoger bekräftar att vår teknik behövs för att hjälpa halvledarindustrin till ännu effektivare produkter.

Nanoteknik kommer att vara avgörande för framtidens halvledare på flera sätt. Vår kolbaserade nanoteknik har en given plats när branschen arbetar med de flaskhalsar som behöver lösas för att fortsätta höja prestandan under fortsatt miniatyrisering. 

Dagens kretsintegrerade kondensatorer representerar genom sitt i sammanhanget klumpiga format en sådan flaskhals. Vårt revolutionerande kolnanofiberbaserade CNF-MIM-koncept erbjuder en lösning genom kombina-tionen hög prestanda och minimal storlek.

Som vi tidigare berättat förhandlar vi med det världsled-ande forskningsinstitutet Imec om demoproduktion av CNF-MIM-kondensatorer i industriellt kompatibelt CMOS-format, så kallat 300 mm-format. Vi arbetar tillsammans med att hitta ett optimalt sätt att genomföra detta i deras processflöde. Parallellt arbetar vi även aktivt på knyta till oss en extern partner för processteget där kolnanofibrerna ska odlas.

Leveransen av vårt nya CVD-system blir tyvärr försenat. Det skulle varit på plats under försommaren, men kan nu tidigast vara på plats i labbet under tidig höst. Detta är emellertid inget som i praktiken påverkar det vi arbetar med i dagsläget.

Patentportföljen har fortsatt att utvecklas under våren och vi har nu 53 beviljade patent. Styrelsen har stärkts med spetskompetens avseende licensiering och vi har bildat dotterbolaget Smoltek Semi som en kanal för licensiering till halvledarindustrin. 

Vi har beslutat att utöka ledningsgruppen med en ny position: ”Vice President Product Management”. Vi har fått möjlighet att rekrytera en kvalificerad person med en gedigen erfarenhet och bakgrund från området halvledar-paketering. Låt oss återkomma med en presentation efter sommaren när vi officiellt kan presentera namn och bakgrund lite djupare.

Kort sagt, vi har förberett oss väl för nästa steg."

Anders Johansson, VD Smoltek


Första halvåret i korthet:

JANUARI - JUNI 

• Nettoomsättningen uppgick till  26 KSEK (330)

• Resultat före skatt blev -6 714 KSEK (-4 780)

• Resultat per aktie: -1,15 SEK (-0,89)

• Antal utestående aktier var 6 377 338 vid periodens slut (5 314 450)

• Antalet aktier efter möjligt utnyttjande av teckningsoptioner: 6 806 124 (5 396 210)

• Summa eget kapital uppgick till 69 331 KSEK (43 881) vid periodens slut

• Likvida medel uppgick till 33 735 KSEK (14 881) vid periodens slut


ANDRA KVARTALET 

• Nettoomsättningen uppgick till  26 KSEK (330)

• Rörelseresultatet blev -3 913 KSEK (-2 568)

• Resultat per aktie: -1,63 SEK (-0,48)

Rapporten i sin helhet finns nedladdningsbar som pdf på Smolteks webbplats: https://www.smoltek.com/investors 


För ytterligare information kontakta:Anders Johansson, VD Smoltek Nanotech Holding AB 
+46 708-393 693, anders@smoltek.com 

Smoltek är ett globalt verksamt företag som utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik, i första hand för halvledarindustrin. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj, bestående av ett 90-tal sökta patent varav 53 stycken idag är beviljade. 

Marknadssegmentet där Smoltek huvudsakligen är verksamt benämns som ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) och bedöms av marknadsundersökningsföretaget Yole Développement i rapporten ”Status of the Advanced Packaging Industry 2018”, växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 7,0 procent under perioden 2017-2023 och uppnå ett marknadsvärde om 39,0 MdUSD år 2023. 

Bolagets aktie är listad på Spotlight Stockmarket under kortnamn SMOL.

Taggar: