Smoltek Nanotech Holding AB, kvartalsrapport Q3 2019

Report this content

"Smoltek flyttar fram positionerna."

"I den föregående rapporten berättade jag att jag aldrig varit så positiv kring Smolteks möjligheter som jag är nu. Den känslan har nu stärkts ytterligare. Under det tredje kvartalet har vi fått ytterligare insikter i hur vår teknik direkt kan möjliggöra nya bättre integrationslösningar i halvledarindustrin.

Aktörerna på vår marknad är stora bolag med långa besluts- och utvecklingscykler. Vi kan inte diktera tidtabellen för implementation, men vi kan absolut påverka den genom aktiv affärsutveckling. Det är så vi arbetar, och sedan i juli har vi flyttat fram positionerna på flera områden.

Konkret innebär det att vi har visat upp ytterligare framsteg i form av förbättrad prestanda och inte minst kompletterande data för CNF-MIM-tekniken. Framsteg som vi har kunnat presentera i kundmöten och på viktiga industriella teknikkonferenser.

Vi har tidigare lyft fram den låga profilhöjden för vår CNF-MIM-teknik som en tydlig fördel. Under kvartalet har det blivit allt tydligare att denna egenskap kan bli en utslagsgivande fördel. Ledande aktörer som vi för samtal med efterfrågar allt tunnare kondensatorer för integration i kommande kretsar, tunnare än vad konkurrerande lösningar kan erbjuda. Orsaken är att man vill placera kondensatorer mellan processor-chiplets och bärarsubstrat där tillgänglig höjd är på väg ner under 20 mikrometer. Här kan vår teknik på ett konkret sätt bidra till ännu högre processorprestanda då kondensatorernas placering får en direkt påverkan på denna.

Det pågår ett intensivt arbete mot ett partnerskap med en processteknikleverantör för kolnanoprocessen, och även när det gäller detta har vi flyttat fram positionerna rejält sedan förra rapporttillfället. Att säkerställa tillgång till processteknik och support för vår kolnanoprocess i industriella format är centralt för att våra kommande licenstagare ska kunna planera för industriell produktion.

Vi stärker också vår organisation ytterligare. Som vi tidigare berättat har vi anställt en Vice President Product Management. Vi har ytterligare förstärkt R&D-teamet och vi avser att addera ytterligare resurser här. Från årsskiftet kommer vi att ha en heltidsanställd CFO vilket är en central roll med ansvar även för IR och HR.

Kärnan i det jag vill förmedla om de senaste månadernas arbete är alltså precis det som rubriken signalerar: Vi har tydligt flyttat fram positionerna inom flera viktiga områden på väg mot licensaffärer!"

Anders Johansson, VD Smoltek


Första nio månaderna i korthet (koncernen)

JANUARI - SEPTEMBER

  • Nettoomsättningen uppgick till 303 KSEK (330)

  • Resultat före skatt blev -9 413 KSEK (-7 338)

  • Resultat per aktie, -1,56 SEK (-1,38)

  • Antal utestående aktier var 6 377 338 vid periodens slut (5 314 450)

  • Antalet aktier efter möjligt utnyttjande av teckningsoptioner 6 806 124 (5 396 210)

  • Summa eget kapital uppgick till 66 332 KSEK (41 324) vid periodens slut

  • Likvida medel uppgick till 29 494 KSEK (11 237) vid periodens slut


TREDJE KVARTALET 

  • Nettoomsättningen uppgick till 277 KSEK (0)

  • Rörelseresultatet blev -2 710 KSEK (-2 557)

  • Resultat per aktie, -0,42 SEK (-0,48)


Rapporten i sin helhet finns nedladdningsbar som pdf på Smolteks webbplats: https://www.smoltek.com/investors

För ytteligare information kontakta:

Anders Johansson, VD Smoltek Nanotech Holding AB 
+46 708-393 693, anders@smoltek.com 

Smoltek är ett globalt verksamt företag som utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik, i första hand för halvledarindustrin. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj, bestående av ett 90-tal sökta patent varav 54 stycken idag är beviljade. 

Marknadssegmentet där Smoltek huvudsakligen är verksamt benämns som ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) och bedöms av marknadsundersökningsföretaget Yole Développement i rapporten ”Status of the Advanced Packaging Industry 2018”, växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 7,0 procent under perioden 2017-2023 och uppnå ett marknadsvärde om 39,0 MdUSD år 2023. 

Bolagets aktie är listad på Spotlight Stockmarket under kortnamn SMOL.

Taggar:

Prenumerera