• news.cision.com/
  • Smoltek Nanotech Holding AB/
  • Smoltek Nanotech Holding AB publicerar prospekt inför föreliggande företrädesemission av units bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO 2.

Smoltek Nanotech Holding AB publicerar prospekt inför föreliggande företrädesemission av units bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO 2.

Report this content

Smoltek Nanotech Holding AB (”Smoltek” eller ”Bolaget”) publicerar idag ett prospekt inför föreliggande företrädesemission av units bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO 2. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.smoltek.com) och på Partner Fondkommission AB:s webbplats (www.partnerfk.com).

Sammanfattning av företrädesemissionen

Bolagstämman i Smoltek Nanotech Holding AB beslutade den 26 februari 2019 att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och externa investerare och emissionsgarantier. 

Bolaget tillförs efter emissionskostnader högst 36,5 MSEK genom Företrädesemissionen och högst 26,6 MSEK genom teckningsoptionerna. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för industrinära processdemonstration av CNF-MIM-tekniken samt fortsatt marknadsbearbetning, vilket kräver ökad marknadsföring och förstärkning inom försäljning på fokusmarknaderna.

Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av uniträtter. De som på avstämningsdagen den 6 mars 2019 är registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier innehavaren tidigare äger. Units som inte tecknas av teckningsberättigade aktieägare inom ramen för den primära företrädesrätten ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning samt allmänheten. 

Innehavare av aktier kommer inom ramen för den primära företrädesrätten att erhålla en (1) uniträtt för varje aktie de ägde den 6 mars 2019. Tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Teckningskursen per unit är 160,00 SEK, motsvarande en teckningskurs om 40,00 SEK per aktie. 

En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen av teckningsoptionen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, dock högst 100,00 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 ska äga rum under perioden från och med den 20 april 2020 till och med den 1 maj 2020. Teckning av units sker under perioden 8 mars – 22 mars 2019. Teckning av units kan även ske utan stöd företrädesrätt.

Rådgivare

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Smoltek Nanotech Holding AB i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Anders Johansson, VD; 

Tel:  +46 (0) 708-39 36 93
E-mail: anders@smoltek.com

Smoltek är ett globalt verksamt företag som utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik, i första hand för halvledarindustrin. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj, bestående av ett 80-tal sökta patent varav 51 stycken idag är beviljade. Marknadssegmentet där Smoltek huvudsakligen är verksamt benämns som ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) och bedöms av Research & Markets i en marknadsuppdatering från september 2017 växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 7,19 procent under perioden 2016-2022 och ha ett marknadsvärde om 40,33 MdUSD år 2022.


Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar