Smoltek Nanotech Holding AB:s företrädesemission blev övertecknad 157 procent

Report this content

Smoltek Nanotech Holding AB (”Smoltek” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, som beslutades av bolagsstämman den 26 februari 2019. Teckningstiden löpte från och med den 8 mars till och med den 22 mars 2019. Företrädesemission har övertecknats och tillfört Bolaget 42,5 MSEK före emissionskostnader.

– Vi har upplevt stort intresse under emissionsprocessen, en iakttagelse som bekräftades genom den stora överteckningen. Vi tolkar emissionsutfallet som att det finns en stark tro på Smolteks affärsmässiga möjligheter, säger Anders Johansson, VD för Smoltek Nanotech Holding AB i en kommentar. 

– Det är med stor entusiasm som vi nu lägger in nästa växel på vår väg mot licensiering av Smolteks teknik. 

Det slutgiltiga resultatet visar att units motsvarande totalt 40,7 MSEK tecknades med företräde, motsvarande 95,7 procent av nyemissionen. Ytterligare intresseanmälningar om teckning av units utan stöd av uniträtter tillkom motsvarande 26,1 MSEK. Därmed tecknades totalt 66,8 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 157,0 procent.

Emissionsgarantier kommer inte tas i anspråk eftersom företrädesemissionen övertecknades. Företrädesemissionen medför att Bolaget tillförs 42,5 MSEK före emissionskostnader, vilka kommer uppgå till 6,0 MSEK.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter kommer att ske i enlighet med de principer som anges i prospektet daterat den 4 mars 2019. Meddelande om tilldelning av sådana units sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 28 mars 2019. Dessa skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning. 

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Smoltek med 126 620,21 SEK. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 759 722,43 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 6 377 338 stycken. Antalet teckningsoptioner (TO 2) kommer att uppgå till 265 722 stycken och kommer att upptas till handel på Spotlight Stock Market med ISIN-kod SE0012351518.

Betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen kommer att handlas på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen och kommer därefter automatiskt att ersättas av aktier och TO 2. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie mellan perioden från och med den 20 april 2020 till och med den 1 maj 2020. Teckningskursen motsvarar 70 procent av den volymvägda kursen under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, det vill säga den 16 april 2020, dock till högst 100,00 SEK. Teckningsoptionerna kommer att upptas till handel när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Johansson, VD Smoltek Nanotech Holding AB 
+46 708-393 693, anders@smoltek.com  

Smoltek är ett globalt verksamt företag som utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik, i första hand för halvledarindustrin. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj, bestående av ett 80-tal sökta patent varav 51 stycken idag är beviljade. 

Marknadssegmentet där Smoltek huvudsakligen är verksamt benämns som ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) och bedöms av marknadsundersökningsföretaget Yolé Developpement i rapporten ”Status of the Advanced Packaging Industry 2018”, växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 7,0 procent under perioden 2017-2023 och uppnå ett marknadsvärde om 39,0 MdUSD år 2023.

Denna information är sådan som Smoltek Nanotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2019 kl. 20:00.

Prenumerera

Dokument & länkar