Smoltek uppdaterar om verksamheten inom koncernbolaget Smoltek Innovation

Report this content

Smoltek Nanotech Holding AB (“Smoltek”) meddelar att koncernbolaget Smoltek Innovations arbete med att ta fram ett unikt och högpresterande nanofiberbaserat cellmaterial, till elektrolysörer för fossilfri vätgastillverkning, fortsätter att utvecklas planenligt. Bland annat förs nu dialoger med målsättningen att teckna ett samarbetsavtal med en stor tillverkare för den fortsatta utvecklingen av konceptet.

- Vi märker av ett starkt intresse för vårt unika cellmaterial från såväl globala tillverkare som relevanta forskare, vilket är positivt för våra möjligheter att bygga upp ett välfungerande ekosystem kring konceptet. För att upprätthålla detta starka momentum arbetar vi med att etablera utvecklingssamarbete med en stor internationell tillverkare, såväl som att förstärka Smoltek Innovation-teamet, både internt samt via konsulter och externa forskare, säger Ellinor Ehrnberg, vd för Smoltek Innovation AB.

Nedan följer en sammanställning av nuläget och framtidsutsikterna för Smoltek Innovations verksamhet inom detta segment.

Teknisk utveckling
Smoltek har sedan uppdateringen i maj fortsatt att arbeta med den förstudie som bland annat syftar till att ta fram en teknisk verifiering av bolagets koncept för elektrolysörer baserade på bolagets nanofiberteknologi. Förstudien drivs av Smoltek och genomförs i samarbete med flera europeiska forskargrupper. Inledningsvis fokuserades arbetet på att söka patent, men nu har arbetet breddats till att utvärdera kritiska tekniska parametrar samt att uppskatta möjlig produktionskostnad. Förstudien har även utökats till att inkludera olika metoder för korrossionsskydd, då Smoltek Innovation har flyttat sitt fokus till elektrolysörens anodsida där lågt pH-värde ger en aggressiv miljö. Hittills erhållna tekniska- och prestandarelaterade resultat har varit positiva, och fibrerna som producerats i labbmiljö har godkänd form när de inspekteras i svepelektronmikroskop.

Följande milstolpar inom den tekniska utvecklingen ligger Smoltek Innovation närmast till att uppnå:
 

  • Skapa samarbetsprojekt med en stor tillverkare av elektrolysörer eller komponenter till elektrolysörer för fortsatt utveckling av bolagets koncept. Dialoger kring detta pågår för närvarande med flera stora globala marknads- och teknologiledande bolag.
     
  • Teknisk verifiering av bolagets koncept för nanofiberbaserade cellmaterial för elektrolysörer.
     

När ovanstående milstolpar har uppnåtts så kommer den tekniska utvecklingen att fokuseras på optimering av konceptet. Rent konkret innebär det att först ta fram en småskalig demonstrator, och därefter en fullskalig prototyp med samma storlek och egenskaper som vid framtida storskalig produktion. Denna fortsatta tekniska utveckling är planerad att bedrivas i samarbete med en stor internationell tillverkare, samt även fortsättningsvis tillsammans med europeiska forskargrupper. Förberedelser har redan inletts för att söka forskningsanslag, både nationellt och internationellt.

Industrialisering
Parallellt med den tekniska utvecklingen på produktsidan kommer Smoltek Innovation även att arbeta med industrialisering, vilket innebär att ta fram ett helt koncept kring storskalig produktion av bolagets cellmaterial. Genom att påbörja industrialiseringen tidigt kan Smoltek Innovation erhålla värdefull information om produktionstekniska parametrar att förhålla sig till i den tekniska utvecklingen, och vice versa.

En central del inom industrialiseringsprocessen kommer att bli att specificera produktionsutrustning för storskalig tillverkning av kolnanofibrer. Ett antal potentiella leverantörer av sådana maskiner har redan identifierats, delvis med hjälp av koncernbolaget Smoltek Semi. Jämfört med Smoltek Semi har dock Smoltek Innovation mindre strikta intervall för exempelvis temperaturen vid tillverkningen.

- Vår utveckling av ett unikt cellmaterial till elektrolysörer är ännu i en tidig fas, men vi har redan uppnått betydande framsteg inom såväl patentskydd som teknisk utveckling. Vi är tidigt ute när det gäller att söka patent för tillämpningar med nanofibrer inom energikonvertering, och det gör att vi har potential att säkerställa relativt breda och därmed potentiellt mycket värdefulla patent. Enbart marknaden för elektrolysörer och bränsleceller förväntas bli oerhört stor i takt med att världen fortsätter att elektrifieras, men vi ser även potential inom exempelvis batterier och diverse nischtillämpningar, säger Ellinor Ehrnberg.

För ytterligare information:
Ellinor Ehrnberg, vd Smoltek Innovation AB 

E-post: ellinor.ehrnberg@smoltek.com  
Telefon:  0760-52 00 53 
Webbplats:
www.smoltek.com/investors

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 69 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.

Taggar: