Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 4 i Smoltek Nanotech Holding har fastställts till 18,82 SEK per aktie

Report this content

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) (”Smoltek” eller ”Bolaget”) emitterade under det fjärde kvartalet 2020 1 261 121 stycken teckningsoptioner av serie TO 4. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO 4 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden från och med den 5 oktober 2021 till och med den 18 oktober 2021, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte högre än 93,75 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 26,89 SEK och således är teckningskursen fastställd till 18,82 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO 4 pågår från och med den 20 oktober 2021 till och med den 3 november 2021.

 Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 23,7 MSEK före emissionskostnader.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på bolagets webbadress, www.smoltek.com/investors.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO 4:

Utnyttjandeperiod: 20 oktober 2021 – 3 november 2021.

Teckningskurs: 18,82 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 1 261 121 teckningsoptioner av serie TO 4. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 1 261 121 aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 23,7 MSEK, före emissionskostnader.  

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 4: 1 november 2021.

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 3 november 2021, alternativt nyttjas senast den 1 november 2021, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO 4 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar dina teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 3 november 2021.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.soltek.com och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Smoltek i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 4.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB 
Tel: +46 8 5050 1595
E-post: emissioner@mangold.se

För ytterligare information avseende Smoltek, kontakta:
Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB (publ)
Tel: 0760-52 00 53 
E-post: info@smoltek.com

Webbplats: www.smoltek.com/investors

 

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 69 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.