Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO 4 inleds idag

Report this content

Idag, den 20 oktober 2021, inleds teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO 4 i Smoltek  AB (publ) (“Smoltek” eller “Bolaget”). Teckningsperioden pågår till och med den 3 november 2021. Varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 18,82 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 utnyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 23,7 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte skall förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 3 november 2021, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 1 november 2021. 

Brev till teckningsoptionsinnehavare av serie TO 4 finns bilagt i detta pressmeddelande och finns dessutom att tillgå från Bolagets hemsida på https://www.smoltek.com/teckningsoptioner-to4.
Fullständiga villkor för teckningsoptionerna och anmälningssedel  finns också att tillgå på ovanstående webbadress.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO 4:

Utnyttjandeperiod: 20 oktober 2021 – 3 november 2021

Teckningskurs: 18,82 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 1 261 121 teckningsoptioner av serie TO 4. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 1 261 121 aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 23,7 MSEK, före emissionskostnader. 

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 4: 1 november 2021.

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 3 november 2021, alternativt avyttras senast den 1 november 2021, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO 4 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar dina teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 3 november 2021.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.smoltek.com, samt Mangolds webbplats, www.mangold.se.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats, www.smoltek.com, och på Mangolds webbplats, www.mangold.se. 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Smoltek i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 4.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB 
Tel: +46 8 5050 1595 
E-post: emissioner@mangold.se

För ytterligare information avseende Smoltek, kontakta:
Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB (publ)
Tel: 0760-52 00 53  

E-post: info@smoltek.com
Webbplats: www.smoltek.com/investors

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 69 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.