Samhällets motsättningar leder till våld - inte religioner i sig

Socialdemokrater för tro och solidaritet varnar för tendens i svensk debatt: Polariseringen i samhället ökar genom att ställa religioner mot varandra och peka på akuta motsättningar och förföljelse av minoriteter i andra delar av världen. Olika religioner är inte varandras motpoler, inte heller sekularism och religion. Dialog och kunskap är nyckeln till ökad förståelse, menar förbundsstyrelsen i ett gemensamt uttalande.

Ett samhälle helt utan konflikter är en utopi. Men att odla motsättningar och konflikter är snabbaste vägen till ett samhälles undergång. Vi måste ständigt hantera konflikter eller risk för konflikter - genom dialog och ökad kunskap. Många krafter väljer istället att söka konfrontation och letar oupphörligt efter ett "det onda dom" att ställa mot "det goda vi". Den som odlar dessa motsättningar är ofta den som är rädd att förlora sitt tolkningsföreträde i samhället. Den som upplever sin världsbild hotad.

I Sverige idag etnifieras alltför ofta klassmotsättningar. Religion blir ytterligare ett raster som tenderar att läggas mellan den normalsekulära svensken och den främmande andre. Motsättningar odlas. Fler steg måttas mellan "vi" och "dom". Vi som är socialdemokrater för tro och solidaritet vill verka för att överbrygga samhällets olika motsättningar, inte bidra till att stärka dem. Vi är inte rädda att vår världsbild utmanas. Men vi är rädda att spridandet av konservativa stereotyper som ställer människor mot varandra leder till ökat våld.

Våld är våld. Terror är terror. Våld och terror fördömer vi. Våld och terror på religiösa grunder fördömer vi. Att detta ska behöva förklaras kan tyckas överflödigt, men den offentliga debatten i Sverige växlar med jämna mellanrum upp frågan om religion och politik till att bli ställningstaganden för eller emot den ena eller den andra trosuppfattningen. Som om att vara kristen måste innebära avståndstagande från islam. Som om att vara icke troende måste innebära avståndstagande från judendom. Och så vidare. Vi kan se tendenser just nu på en ökad polarisering i Sverige, där religioner ställs mot varandra och där religion och sekularism ställs mot varandra.

På andra håll i världen är de ökade motsättningarna mer än akuta. Hat, förföljelser, våld och terror utövas definitivt alltjämt i religionens, i guds namn. Vi ser med stor sorg på utvecklingen i alltför många länder där kristna just nu förföljs pga. sin tro. Detta många gånger i länder där vi nyss hoppades på en helt annan utveckling, den mot demokrati och öppenhet. Det är av yttersta vikt att vi i väst inte ger näring åt extremism och minoriteters utsatthet i andra delar av världen, inte minst i Mellanöstern, genom vårt handlande i både våra egna länder och i andra. ”Kriget mot terrorism” som utlöstes efter 11 september (”nine eleven”) kan i sin tur sägas ha utlöst och förstärkt en djupt olycklig polariserande utveckling, på många håll med ytterst våldsamt resultat.

Men religioner är i sig inte våldsamma.

Att även detta ska behöva förklaras igen och igen kan också ses som överflödigt. Men nödvändigt.

I den svenska kontexten tycker vi oss se krafter som vill utnyttja detta världspolitiska läge för att stärka motsättningar också i det svenska samhället. Vi ser dem som vill göra gällande att en personlig trosuppfattning utesluter sympati eller förståelse för en annan. De som anser att det måste gå skarpa skiljelinjer mellan religionerna. Att en ännu starkare skiljelinje måste finnas mellan den med en gudstro och den utan. Eller att kamp för en god sak betyder att engagemang för en annan går förlorad. Motsättningar odlas av dessa på bekostnad av dialog och ökad kunskap.

Vi är socialdemokrater för tro och solidaritet - vi har en viktig uppgift i att kraftfullt fördöma våld på ett sätt som inte ställer en uppfattning eller en tro mot en annan. Vi vet att orsakssambanden i våldsamma konflikter, även de med religiösa förtecken, ofta är oerhört komplexa och förklaringarna många. Maktanalys, historiska perspektiv - liksom kunskap och dialog - är nödvändiga för att se bortom det uppenbara och nå en ökad förståelse. 

Vi är socialdemokrater för tro och solidaritet och vi delar grundsyn och kamp för fred, för allas lika rätt och möjligheter, för allas rätt till kärlek, för solidaritet med samhällets svaga, för balans med naturen. För allas rätt att utöva sin religion, säga sin mening, rösta i fria val. Vi delar samma längtan efter social rättvisa och frihet för alla människor i alla delar av världen. Vi står upp för dessa värden. Den värdegrund vi delar, delar vi oavsett om vi har olika trosuppfattning och religiös samhörighet.

Värdegrunden vi delar bygger mer på gemensam världsuppfattning än på gemensam trosuppfattning.

Vi är socialdemokrater för tro och solidaritet och vi står upp för allas rätt till trygga liv, i vardagen och i sitt religionsutövande. Vi vill inte se din eller min religion, tro eller brist på tro användas som slagträ i försök att blåsa liv i uråldriga konflikter. Religioner är inte varandras motpoler. Sekularism och religion är inte varandras motpoler. Vi är många som förenas i samma grundvärderingar och samma syn på världen och dess möjligheter. Intolerans och konfliktsökande är motsatsen till det vi söker.

Våld, hat och förföljelse är motsatsen till vår tro. Att så split och ställa människa mot människa är motsatsen till vår politik. Vår strävan är människors gemenskap.

För mer information

Peter Weiderud,
förbundsordförande
070-845 03 60 

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi är socialdemokrater för tro och solidaritet - vi har en viktig uppgift i att kraftfullt fördöma våld på ett sätt som inte ställer en uppfattning eller en tro mot en annan. Värdegrunden vi delar bygger mer på gemensam världsuppfattning än på gemensam trosuppfattning.
Socialdemokrater för tro och solidaritet