S-löfte: Bygg om rondellen vid Brommaplan

Bygg om rondellen vid Brommaplan. Det föreslår socialdemokraterna och presenterar förslag som beräknas spara minst 30 timmar per år för de som pendlar via Brommaplan.

Rondellen vid Brommaplan är en av stadens värsta trafikproppar. Nu presenterar Socialdemokraterna i Stockholms stad och Ekerö ett gemensamt för slag förslag för att bygga om rondellen. Förslaget består av två alternativ som ska utredas vidare givet fortsatt socialdemokratiskt styre.

- Att bygga om brommarondellen är högt prioriterat. Både för att förenkla vardagen för de som pendlar men även för de samhällsekonomiska vinsterna det skulle innebära. 30 timmar varje år är tid som kan gå till något bättre än att sitta i bilkö, säger Jan Valeskog (S) stadsbyggnadsborgarråd Stockholms stad

Fakta

Nu presenterars två alternativa förslag för att bygga om Brommaplan för en snabbare genomfart. En tidsbesparing på cirka 4 minuter per resa är möjlig i alternativ 1 och omkring 1 minut i alternativ 2. Bussarna får ännu större tidsvinster i bägge fallen. För en trafikant som passerar rondellen två gånger om dagen, fem dagar i veckan, 45 veckor om året innebär det en intjänad restid på cirka 30 timmar per år. För det andra alternativet innebär det 7,5 timmar på år. En ombyggnad innebär också att köerna i hela trafiksystemet i västerort kan minska, både från Hässelby-Vällingby och Ekerö.

Alternativ 1:

Brommaplan görs om till en traditionell fyrvägskorsning. Spångavägen och Klädesvägen får nya sträckningar för att inte belasta korsningen. Spångavägen ansluter till Vadmalsvägen som i sin tur kopplar till Kvarnbacksvägen och Bergslagsvägen. Klädesvägen kopplar till Drottningholmsvägen strax öster om Brommaplan.

I de nya anslutningarna till Bergslagsvägen och Drottningholmsvägen är endast högersvängar möjliga.

Kvarnbacksvägen, Bergslagsvägen och Drottningholmsvägen ansluter till en signalreglerad fyrvägskorsning. Gatorna har tre eller fyra körfält in i korsningen, med separata svängkörfält, och två körfält ut ur korsningen.

Ett nytt busskörfält anläggs i norrgående riktning längs Drottningholmsvägen söder om Brommaplan. På Kvarnbacksvägen förlängs det södergående busskörfältet in i fyrvägskorsningen.

Gång- och cykelbanor följer de nya gatusträckningarna och passager förläggs närmare korsningen i jämförelse med dagens utformning.

Alternativ 2:

En utveckling av dagens rondellösning.

Kvarnbacksvägen breddas för att skapa utrymme för två körfält på infarten till Brommaplansrondellen.

I förslaget finns också nya lösningar för busstrafiken, med att ett norrgående busskörfält anläggs längs Drottningholmsvägen. Dagens södergående busskörfält på Kvarnbacksvägen förlängs förbi korsningen med Vadmalsvägen.

Det föreslås även nya lösningar för gång- och cykelpassagerna över Spångavägen, Kvarnbacksvägen och Klädesvägen med nya hastighetssäkringar (till exempel farthinder). Cykelvägen över Klädesvägen flyttas även norrut, för en genare sträckning.

Planen är bland annat även att övergångsstället över Klädesvägen görs om till en genomgående gångbana, samt att övergångsstället och cykelpassagen över Drottningsholmsvägen flyttas norrut för en tydligare separering mellan gående och cyklister.

Befintligt övergångsställe på Kvarnbacksvägen vid korsningen med Vadmalsvägen flyttas till den norra sidan korsningen. En ny gång- och cykelbana anläggs på Kvarnbacksvägens södra sida.

Presskontakt: Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Media

Media