120 miljoner för ökad tillgänglighet i barnhälsovården

Report this content

Regeringen har beslutat att betala ut 120 miljoner kronor till regionerna för att öka tillgängligheten i barnhälsovården. Medlen fördelas av SKL och insatserna ska främst rikta sig till familjer som lever i socioekonomiskt utsatta områden.

– Grunderna till ett mer jämlikt och starkare samhälle måste läggas redan i tidiga år. Tack vare den här satsningen får barnhälsovården möjlighet att rikta insatser till familjer och barn som är särskilt utsatta, säger socialminister Lena Hallengren.

Barnhälsovården riktar sig till alla barn och deras föräldrar fram tills barnet börjar skolan. Barnhälsovårdens mål är att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn, samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö.

– Under förra året såg vi att de riktade medlen gjorde skillnad. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla det viktiga arbetet utifrån de olika lokala förutsättningarna och behoven som finns inom barnhälsovården, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Samtidigt som barnhälsovården når de flesta barn visar studier att barns hälsa i hög grad påverkas av deras vårdnadshavares socioekonomiska situation. Studier visar också att barn som kommer från en socioekonomisk situation som är sämre än genomsnittet löper större risk för en sämre hälsoutveckling på lång sikt.

Regeringen och SKL har nu kommit överens om att öka tillgängligheten i barnhälsovården för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa och lägre vaccinationstäckning. Detta ska ske genom utökade hembesök eller annan uppsökande verksamhet i främst socioekonomiskt utsatta områden.

I insatserna bör ingå att:

● informera föräldrar om nyttan med vaccination och även bemöta felaktig information och rykten som sprids om vaccinationer
● informera föräldrar om hur man uppnår en god tandhälsa
● samtala kring barnens och familjernas levnadsvanor och förebyggande av psykisk ohälsa, övervikt och kroniska sjukdomar hos barn,
● ge råd och stöd om skadeförebyggande insatser, amning och andra aktuella frågor relaterade till barns långsiktiga hälsa.

Dessutom bör insatsen tidigt identifiera och stödja föräldrar som exempelvis är psykiskt sårbara eller har missbruk, liksom att tidigt identifiera och stödja barn och vårdnadshavare med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Regeringen avsätter totalt 120 miljoner under 2019. Medlen betalas ut till SKL för att sedan fördelas till regionerna utifrån lokala behov. SKL ska sammanställa vilka insatser som har genomförts utifrån regionernas rapportering och lämna en redovisning till Socialdepartementet senast den 31 mars 2020.

För mer information, se https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/


Kontakt

Mikael Lindström, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren 
073-0785260
mikael.lindstrom@regeringskansliet.se

Prenumerera