Behoven hos barn med föräldrar i fängelse ska kartläggas

Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera om samhällets insatser för barn med frihetsberövade föräldrar svarar upp till barnens behov.

Varje år är det ungefär 8 000 barn och ungdomar som har minst en förälder i fängelse. Om frivård räknas in uppskattas det vara över 30 000 barn och unga som berörs. Barnen och ungdomarna far ofta illa som en följd av frihetsberövandet och den svåra livssituationen som familjen kan hamna i. Att separeras från en förälder kan vara jobbigt och det är också mycket skuld och skam som är knutet till att ha en familjemedlem i fängelse.

- Att samhället kan stödja och skapa trygghet för dessa barn och unga är otroligt viktigt. I dag finns det en rad insatser som kan sättas in, men vi vet inte om de svarar upp till barnens behov. Därför genomför vi den här kartläggningen, för att systematiskt kunna ta reda på om förändringar behöver göras, säger barnminister Åsa Regnér.

Socialstyrelsen ska utifrån resultatet också analysera om socialtjänsten har behov av stöd och i så fall vad och i vilken form. Ett jämställdhetsperspektiv ska särskilt beaktas i behovsbedömningen.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 14 december 2018.

Kontakt:

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos Åsa Regnér
076-1441703
sami.mashial@regeringskansliet.se

Taggar: