En sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Report this content

För att uppnå en mer sammanhållen och likvärdig vård för barn och unga i hela landet utser regeringen Peter Almgren till särskild utredare. Utredaren ska bland annat se över hur den nära vården kan erbjuda stöd för barn och unga som lider av psykisk ohälsa och föreslå hur en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och psykiska hälsa kan utformas.

– Idag får samordningen av barn och ungas vårdkontakter ofta hanteras av föräldrar eller andra närstående. Så ska det inte behöva vara. Därför utreder vi nu förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga, säger socialminister Lena Hallengren.

Syftet med uppdraget är att uppnå en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. Syftet är också att genom insatser inom den nära vården för barn och unga som lider av psykisk ohälsa avlasta den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Ansvaret för de hälso- och sjukvårdande insatserna behöver enligt regeringen renodlas genom att tydliggöra olika aktörers och professioners roller och ansvar. Utredaren Peter Almgren ska därför överväga möjligheten till ett gemensamt huvudmannaskap för bland annat aktörerna i primärvården, ungdomsmottagningarna och de medicinska delarna av elevhälsan. Utredaren ska även se över samordningsansvaret gentemot andra aktörer, till exempel den specialiserade vården, och hur samverkan med andra relevanta aktörer såsom familjecentraler kan stärkas.

Uppdraget att utreda förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga ska redovisas senast den 1 maj 2021. Det samma gäller uppdraget att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa. Övriga delar ska redovisas senast den 1 oktober 2021.

Uppdraget bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Av överenskommelsen framgår att ansvaret för barns hälsa, från mödravård tills barnet fyllt 18 år, behöver samordnas och att en utredning om hur samordningen ska stärkas kring barn- och ungdomshälsan ska tillsättas.

Kontakt

Jasmina Sofic, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-085 72 64
jasmina.sofic@regeringskansliet.se

Prenumerera