Flera regeringsuppdrag för att förhindra våld i nära relationer

Report this content

Tidigare utredningar visar att de som vart utsatta för dödligt våld haft kontakt med flera myndigheter kort tid före dödsfall. Genom att bli bättre på att upptäcka och agera på signaler från våldsutsatta kan myndigheter som inte har till uppgift att arbeta våldsförebyggande bidra till att förhindra dödsfall.
Därför ger regeringen Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att förbättra sin förmåga att upptäcka utsatthet och våld i nära relationer. Uppdraget är unikt i sitt slag.

- Inga barn ska behöva dö och inga kvinnor eller män ska behöva utsättas för våld av närstående. Samhället kan och ska göra mer för att förhindra detta. Genom att bli bättre på att upptäcka och agera på signaler från våldsutsatta kan några av våra största myndigheter bidra på ett helt nytt sätt till det förebyggande arbetet, säger jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Tillsammans ska myndigheterna arbeta med metoder för att upptäcka våld, information till berörda, rutiner för att hänvisa våldsutsatta till socialtjänst, hälso- och sjukvård samt rättsväsende och stöd till personal som arbetar inom dessa myndigheter.

Arbetet samordnas av Socialstyrelsen och ska redovisas till regeringen den 1 juni 2019.

Bättre stöd till socialtjänsten, elevhälsan och hälso- och sjukvården.
Regeringen ger även Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram kunskapsstöd åt personal i socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt elevhälsan, som jobbar med våld i nära relationer. I Socialstyrelsens uppdrag ingår också att genomföra fortbildning för socialtjänstens samt hälso- och sjukvårdens personal om hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning.

Uppdraget med att ta fram vägledning för att arbeta förebyggande ska slutredovisas till regeringen senast den 1 november 2021.

Uppdragen är en del av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Strategin har fyra målsättningar som vägleder statens styrning på området:
• Arbeta förebyggande mot våld.
• Bli bättre på att upptäcka, skydda och stödja de som utsätts för våld.
• Effektivare brottsbekämpning.
• Satsa på mer kunskap och metodutveckling.

Kontakt:

Jens Petersen
Pressekreterare hos Lena Hallengren
070-2936935
​jens.petersen@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera