Flera regeringsuppdrag för att motverka mäns våld mot kvinnor och sexuellt våld

Report this content

Regeringen presenterar ett flertal insatser för att bland annat motverka mäns våld mot kvinnor, sexuellt och hedersrelaterat våld samt informera om den nya samtyckeslagstiftningen.

- Sexualbrotten tillhör de allvarligaste brotten och frågan har högsta prioritet. Det är särskilt angeläget att nå ungdomar och dem som möter ungdomar i vardagen, till exempel skolpersonal, föräldrar och personal i föreningslivet inklusive idrottsrörelsen säger barn- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

- Kunskapen om rätten till sexuell integritet och självbestämmande måste spridas till både kvinnor och män, flickor och pojkar. Mäns och pojkars ansvar måste bli tydligare och alla utsatta måste känna till sina rättigheter och våga anmäla brott, säger barn- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Kunskapsstöd till universitet och högskolor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning av kvinnor, våld mot barn samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål och hbtq-personers utsatthet för våld i nära relationer ska ingå i uppdraget.

Uppdraget ska genomföras bland annat i samverkan med Uppsala universitet där Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) finns. Uppdraget omfattar 5 miljoner kronor under 2018 och ska slutredovisas i mars 2020.

Regeringen förstärker Youmo med en satsning mot sexuellt våld

Youmo är en digital plattform, på flera olika språk, med kunskap om hälsa, jämställdhet och sex för unga nyanlända. Plattformen är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i samråd med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen, UMO, och lanserades på initiativ av regeringen 2017.

Regeringen har för 2018 avsatt 5 miljoner kronor för insatsen. Nu förstärker regeringen satsningen ytterligare med två miljoner kronor, med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive könsstympning, sexuellt våld, sexuella trakasserier och lagstiftning på området, däribland sexköpslagen.

Brottsoffermyndigheten får i uppdrag av regeringen att informera om nya sexualbrottslagen

Regeringen lägger under våren att fram ett förslag till riksdagen om en ny sexualbrottslag, en så kallad samtyckeslag, som innebär att om sex inte är frivilligt så är det olagligt. Därför har Brottsoffermyndigheten fått ett uppdrag av regeringen att ta fram informations- och utbildningsinsatser inom sexualbrottsområdet riktade till ungdomar.

Uppdraget kommer att pågå under tre år och myndigheten får 5 miljoner kronor per år för att genomföra uppdraget.

Taggar:

Prenumerera