Förbättrat kunskapsläge kring cancer

Report this content

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och göra djupgående dataanalyser av cancer. Myndigheten ska även stödja införandet av en standardiserad dokumentation kring cancerpatienter. Syftet är att stärka kunskapsläget, öka patientsäkerheten samt minska de administrativa bördorna för personalen i hälso- och sjukvården.

– Sverige ska ha en cancervård i världsklass. Uppdragen till Socialstyrelsen kommer att bidra till arbetet med att strategiskt utveckla cancervården, säger socialminister Lena Hallengren.

Utvecklingen av cancersjukdomar, dödlighet över tid samt vilka faktorer som påverkar insjuknande i cancer är fortfarande ett delvis outforskat område. Det handlar exempelvis om vad som bidrar till att socioekonomiskt svaga personer har högre dödlighet i cancer, eller vad regionala skillnader beror på.

Socialstyrelsen får därför i uppdrag att genomföra djupgående dataanalyser av cancer. Den analys som Socialstyrelsen gör kan sedan ligga till grund för prognoser och som ett beslutsunderlag för regeringens politik, både vad gäller förebyggande åtgärder och effektiva verktyg i cancervården.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 28 mars 2021. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 100 000 kronor under 2019.

Socialstyrelsen får även i uppdrag att stödja införandet av en standardiserad dokumentation kring cancerpatienter, vilket både ökar patientsäkerheten och möjliggör minskad administrativ börda för personalen i hälso- och sjukvården.

Informationsbaserad och ytterligare digitaliserad dokumentation medför att information om en patient både kan återanvändas och hittas enklare. Information ska alltså bara dokumenteras en gång för att sedan kunna återanvändas i olika syften, exempelvis för beslut om behandling, men också för statistik, uppföljning och forskning.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 november 2021. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2019.

Uppdragen ingår som en del i regeringens satsning mot cancer. Både i år och nästa år öronmärks 500 miljoner kronor för en bättre cancervård med kortare väntetider.
 

Kontakt

Sara Khatemi, tf. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
076-1296708 
sara.khatemi@regeringskansliet.se 

Prenumerera