Förslag om minskade tvångsåtgärder för barn

Report this content

Regeringen föreslår i en ny lagrådsremiss en reglering av olika tvångsåtgärder för patienter som är under 18 år. Exempelvis föreslås det att barn ska ha möjlighet till daglig vistelse utomhus samt att fastspänning med bälte får pågå högst en timme.

– Vi vet att behandlingsresultaten blir bättre om det går att minska tvångsåtgärderna. I de fall sådana åtgärder ändå måste användas är det viktigt att barnrättsperspektivet och rättssäkerheten stärks för de barn som tvångsvårdas, säger socialminister Lena Hallengren.

I lagrådsremissen föreslås att det i lagen om psykiatrisk tvångsvård införs en ny paragraf om att barn ska ha möjlighet till daglig vis­telse utomhus liksom till dagliga aktiviteter på vårdin­rät­tningen. Utevistelsen ska uppgå till minst en timme.

En patient som är under 18 år ska få spännas fast med bälte om det finns en omedelbar fara för att patienten lider allvarlig skada och det är uppenbart att andra åtgärder inte är tillräckliga. Fastspänningen får pågå högst en timme jämfört med dagens fyra och frågan om upphörande ska övervägas fortlöpande.

Ett barn får hållas avskild från andra barn om det är uppenbart att andra åtgärder är otillräckliga och endast om det är nödvändigt på grund av att han eller hon genom aggressivt eller våldsamt beteende allvarligt försvårar vården av de andra patienterna. Ett beslut om avskiljande gäller högst två timmar jämfört med dagens åtta.

Utöver detta föreslås en ny bestämmelse där det framgår att beslut om inskränkning i ett barns rätt till elektroniska kommunikationstjänster får gälla högst i en vecka jämfört med dagens två månader.

En ny paragraf föreslås om att en särskild underrättelse ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om ett barn varit föremål för fastspänning, avskiljning, eller inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster vid tre olika tillfällen under en vårdperiod.

Förslagen är finansierade med 100 miljoner årligen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Kontakt

Jasmina Sofic, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-085 72 64
jasmina.sofic@regeringskansliet.se

Prenumerera