Förutsättningarna för utbyte av e-recept inom EES ska utredas

Regeringen vill stärka möjligheterna för en patientsäker och effektiv läkemedelsprocess då svenska e-recept hämtas ut i andra EES-länder, och vice versa. En utredning tillsätts nu med uppdrag att lämna förslag på en nationell reglering, som med beaktande av säkerhet och integritet ska se över de osäkerheter som kvarstår i lagstiftningen.

– Det är viktigt att klargöra rättsläget och gå vidare med utvecklingsarbetet inom EES. Svenska medborgare som arbetar eller periodvis bor i ett annat land ska inte riskera att få sämre möjligheter till en säker läkemedelshantering för att de inte kan hämta ut sina e-recept, säger socialminister Lena Hallengren.

Genom Sveriges EU-medlemskap är det möjligt för personer som är försäkrade i Sverige att få vård i andra EU- och EES-länder samt Schweiz utan att betala mer än patientavgift. Samordning av vårdförmåner förenklar för EU-medborgare att resa, bo och studera i Europa utan att förlora rätten till sociala trygghetsförmåner.

Gränsöverskridande vård förutsätter att nödvändig hälsoinformation kan överföras digitalt och säkert inom EES. Detta kan exempelvis handla om journalanteckningar eller läkemedelsförskrivningar. Ett EU-gemensamt arbete pågår sedan flera år som syftar till att möjliggöra sådant informationsutbyte, vilket nu intensifieras från svensk sida.

Utredningen får i uppdrag att

• kartlägga de olika delarna i läkemedelsprocessen samt beskriva ansvaret för berörda aktörer vid e-recepthantering över landsgränser,

• analysera behovet av att reglera den personuppgiftsbehandling som öppenvårdsapoteken utför vid sådan expediering,

• analysera möjligheterna att inkludera uppgifter om förskrivare, farmaceuter och öppenvårdsapotek från andra EES-länder i den nationella läkemedelslistan, och

•  analysera huruvida förekomsten av digitala vårdtjänster motiverar behov av ytterligare insatser för att säkerställa en patientsäker e-recepthantering över landsgränser.

Arbetet ska slutrapporteras till Socialdepartementet i september 2021. Regeringens särskilde utredare tillsätts under hösten 2020. 

Kontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren 
Mobil 073-274 23 53
elin.aarflot@regeringskansliet.se

Prenumerera