Informationsskyldighet och ökad flexibilitet för personer med stora behov i nytt LSS-förslag

Report this content

Idag lämnar regeringen in en proposition till riksdagen om nya lagförslag inom LSS-området. I den föreslås att kommuner blir skyldiga att informera om rättigheter enligt LSS för de personer som inte får ersättning av Försäkringskassan, samt att ersättningen för personer med högre timbelopp inom assistansersättning ska ske över en längre tidsperiod.

– Vi vill säkerställa att ingen faller mellan stolarna. Syftet med de nya förslagen är bland annat att den enskilde ska uppmärksammas på sin möjlighet att ansöka om insatser enligt LSS, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Att säkerställa kostnadstäckning för assistansberättigade med ett högre timbelopp kommer att skapa bättre förutsättningar att vara delaktig i samhället på samma villkor som andra, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Kommuner har redan idag som uppdrag att fortlöpande följa upp vilka som omfattas av LSS och att verka för att de får sina behov tillgodosedda. För att säkerställa att personer som får beslut om avslag eller indrag av statlig assistansersättning får information om rättigheterna enligt LSS föreslås att kommunerna blir skyldiga att informera om detta.

I regeringens proposition föreslås också att personer som har beviljats assistansersättning med ett högre timbelopp föreslås kunna få täckning för sina kostnader även då kostnaderna varierar mer över tid. Regeringen föreslår att Försäkringskassan ska göra en slutlig avstämning efter utgången av den tidsperiod för vilken det högre beloppet har beviljats. Den som då inte har fått sina kostnader täckta vid månadsutbetalningarna ska kunna få en tilläggsutbetalning.

Tanken är att förslaget ska ta bort de negativa ekonomiska konsekvenser som vissa personer med det högre timbeloppet har drabbats av efter att Försäkringskassan övergick till efterskottsutbetalning.

Den nya lagen föreslås träda ikraft 1 juli 2018.

Kontakt:

Jens Petersen
Pressekreterare hos Lena Hallengren
070-2936935
​jens.petersen@regeringskansliet.se

Prenumerera