Martin Olauzon ska leda utredning om funktionshinderspolitiken

Under torsdagen den 21 december fattade regeringen beslut om att genom en utredning göra en översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken. Utredare blir Martin Olauzon.

Översynen ska resultera i konkreta förslag till utformning av ett stabilt och långsiktigt styr- och uppföljningssystem av funktionshinderspolitiken med utgångspunkt i det nya nationella målet och inriktningen för funktionshinderspolitiken. Det nya nationella målet utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

– Personer med funktionsnedsättningars rättigheter och deltagande i samhället är i slutändan en fråga om mänskliga rättigheter. Alla ska kunna ta del av och påverka samhället och sina egna liv. För att utvecklingen ska gå framåt behöver vi veta vilka åtgärder och vilken sorts styrning som har bäst effekt, säger Åsa Regnér, ansvarig minister för funktionshinderspolitiken.

Martin Olauzon har sedan tidigare en lång erfarenhet av arbete med statliga utredningar och är i dag verksam som särskild utredare i Mottagandeutredningen. Som utredare ska Olauzon bland annat beskriva tillämpningen av principen om universell utformning, föreslå resultatmål, se över de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken och föreslå hur långsiktig uppföljning av målen bör utformas. Martin Olauzon är engagerad inom funktionshindersområdet och har tidigare varit ordförande för FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Jämtlands län.

Arbetet med utredningen startar i februari 2018 och ska redovisas senast den 31 januari 2019.

Utredningens kommittédirektiv hittas på regeringens hemsida. 

Kontakt:

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos Åsa Regnér
076-1441703
sami.mashial@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media