Mer lättillgänglig vaccinationsinformation

Report this content

E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att gemensamt genomföra en förstudie om hur individen på ett digitalt och lättillgängligt sätt kan få en enhetlig bild av sin vaccinationshistorik.

– Vi behöver bättre tillvarata digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården. Det gäller bland annat för information om vaccinationer. I dag saknas möjligheten för enskilda att få en bra, säker och samlad överblick över sin vaccinationshistorik, säger socialminister Lena Hallengren.

I uppdraget ingår att identifiera vilka behov som individen har av information om tidigare vaccinationer och att utreda förutsättningarna för att på ett samlat, digitalt, säkert och kostnadseffektivt sätt göra denna information tillgänglig för den enskilde. Myndigheterna ska analysera behovet av och utreda försättningarna för förskrivare, smittskyddsläkare samt eventuellt annan hälso- och sjukvårdspersonal att få tillgång till informationen.

E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten ska även analysera de register och informationssystem som finns i dag eller håller på att utvecklas, och som innehåller eller kan komma att innehålla vaccinationsinformation. Detta gäller exempelvis journalsystem, nationella vaccinationsregistret och nationella läkemedelslistan.

I uppdraget ingår att göra en kartläggning av de offentliga och privata aktörer som bedriver verksamhet på vaccinationsområdet, samt de informationssystem som i dag finns eller som håller på att utvecklas hos dessa aktörer. Dessutom ska myndigheterna analysera och redovisa vilka typer av vaccinationer som redan från början skulle kunna ingå i en sådan digital samling av uppgifter, samt vilka förutsättningar det finns att utöka antalet vaccinationer som ingår.

E-hälsomyndigheten ska ansvara för att samordna arbetet. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet i en gemensam rapport senast den 15 juni 2020.

Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 300 000 kronor under 2019. Regeringen avser att under 2020 avsätta 400 000 kronor till Folkhälsomyndigheten och 500 000 kronor till E-hälsomyndigheten.


Mer om vaccinationer

I dag dokumenteras de vaccinationer som den enskilde tar i journalsystemet hos den vårdgivare där vaccinationen ges. Endast de vaccinationer som ges inom ramen för de nationella vaccinationsprogrammen rapporteras till det nationella vaccinationsregistret.

I nuläget saknas det därmed möjligheter för den enskilde att på ett lättillgängligt sätt få en samlad bild av vilka vaccinationer som denne har tagit. En digital samling av uppgifter med information om vilka vaccinationer den enskilde har tagit skapar möjligheter för detta, och förbättrar också förutsättningarna för individen att känna sig mer delaktig i frågor om vilket skydd som han eller hon har vid smittutbrott i Sverige eller vid utlandsresor.

 


Kontakt

Mikael Lindström, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-0785260
mikael.lindstrom@regeringskansliet.se

Prenumerera