Miljardsatsning för trygghet före, under och efter graviditet

Report this content

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är nu överens om hur den historiskt stora satsningen på förlossningsvården i Sverige ska användas.  Överenskommelsen omfattar 1,8 miljarder kronor som ska användas under 2018. Pengarna kan bland annat gå till mer personal i förlossningsvården, en förbättrad arbetsmiljö och förstärkt eftervård för kvinnor som fött barn.

Överenskommelsen omfattar, med tidigare beslutade satsningar, 1 831 miljoner kronor för 2018. Av dessa går 1,8 miljarder direkt till landstingen, som också innefattar 141 miljoner kronor för avgiftsfri livmoderhalscancerscreening. Fyra delar lyfts särskilt i överenskommelsen; förbättrad arbetsmiljö, förändrade arbetssätt, förstärkt personaltäthet, exempelvis fler barnmorskor, tryggare vårdkedja och eftervård, neonatalvård samt kunskapsstöd och utbildning för medarbetarna.

-  Den som väntar barn i Sverige ska känna sig trygg. Därför gör vi historiskt stora satsningar på förlossningsvården och sätter mål för en bättre förlossningsvård med fler anställda och färre förlossningsskador, säger socialminister Annika Strandhäll.

I överenskommelsen ingår att landstingen väljer vilka insatser de bedömer ger mest nytta för att uppnå målen, samtidigt som fokus för medlen till landstingen ska användas till att stärka kompetensförsörjningen och bemanningen samt se över och utveckla arbetssätten och förbättra arbetsmiljön.

Vi är mycket nöjda med att vi träffat en tilläggsöverenskommelse med regeringen om fortsatta och ökade resurser till kvinnors hälsa och förlossningsvården. Det pågår redan ett omfattande förbättringsarbete men med de extra medel som nu tillförs så kan vi fortsätta med fler insatser både till kvinnors hälsa och för att säkerställa så att alla föräldrar ska kunna känna sig trygga både före, under och efter graviditeten, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Medlen får också användas för insatser inom neonatalvården, det vill säga vården som ges tidigt födda barn. Satsningen omfattar hela vårdkedjan inklusive förebyggande insatser, från mödravårdscentral till eftervård för kvinnan efter graviditet och förlossning.

Regeringen och SKL är överens om följande mål för vårdkedjan för graviditet, förlossning och eftervård och att arbeta för en mödrahälsovård och förlossningsvård där:

·  Det finns en tydlig vårdkedja. Det ska vara tydligt för familjen vad som sker före, under och efter en graviditet.

·  Eftervården utvecklas och stärks, för att fler kvinnor ska få stöd och vård efter förlossningen.

·  I de fall det uppstår komplikationer ska rätt vård och stöd ges, förlossningsskador ska förebyggas.

·  Bemanningen är sådan att en det ska finnas en barnmorska eller annan person med relevant kompetenstillgänglig för den födande under förlossningen.

·  Föräldrar känner trygghet i att det finns plats för dem både före och efter förlossning, inte minst för dem som har långt till närmaste förlossningsklinik.

·  Evidensbaserad kunskap och kunskapsstöd ska utvecklas för att förebygga, diagnosticera och behandla förlossningsskador finns tillgängliga för personalen

·  Det finns goda förutsättningar för forskning

Inom ramen för överenskommelsen ryms också den satsning på kvinnors hälsa inom primärvården som görs mellan 2016-2019.

Satsningen på förlossningsvården och kvinnors hälsa kommer från de budgetöverenskommelser som slutits mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Adriana Haxhimustafa
Tf pressekreterare hos Annika Strandhäll
070-2663105

adriana.haxhimustafa@regeringskansliet.se