Moderniserat stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöden till personer med funktionsnedsättning behöver förenklas samt anpassas till dagens familjesituation och arbetsliv. Därför föreslår regeringen i en lagrådsremiss en modernisering av dessa stöd.

Nuvarande ekonomiska stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning, handikappersättning och vårdbidrag, har i stort sett förblivit oförändrade sedan 1970-talet. Arbetet med att reformera dem inleddes redan av regeringen Persson 2006. Reglerna för nuvarande stöd är svåra att förstå för sökande och krångliga att handlägga för Försäkringskassan. Dessutom är de inte anpassade till en modern syn på familj, jämställdhet och arbetsliv.

– Att gå fram med ett förslag som moderniserar stöden känns viktigt. Vi måste ha ett samhälle där det går att kombinera arbetsliv med omsorg om ett barn som har större behov. Därför knyter vi en rätt till förkortad arbetstid till det nya omvårdnadsbidraget. Det vet jag är särskilt efterlängtat, säger socialminister Annika Strandhäll.

Förslaget har tagits fram i dialog med funktionshinderrörelsens organisationer. De nya stöden bygger på principen om likabehandling, de ska ges utifrån behov och inte diagnos.

– Det har varit viktigt för regeringen att arbeta tillsammans med funktionshinderrörelsen i den här processen. Därför har vi tagit fram förslagen i samråd med dem, avslutar hon.

Förslagen i korthet

 • Vårdbidrag och handikappersättning avskaffas och ersätts med två nya förmåner: ett omvårdnadsbidrag till föräldrar som har barn medfunktionsnedsättning och en renodlad merkostnadsersättning för både vuxna och barn.  Till omvårdnadsbidraget knyts en helt ny rätt för föräldrarna att gå ner i arbetstid med upp till 25 % per förälder.

  Omvårdnadsbidrag
 • Ett nytt bidrag till föräldrar vars barn p.g.a. funktionsnedsättning har behov av omvårdnad och tillsyn under minst sex månader.
 • Kan lämnas max t.o.m. juni det år barnet fyller 19 år
 • Bortser från behov som faller inom det normala föräldraansvaret och från behov som tillgodoses genom annat samhällsstöd
 • Båda föräldrar kan beviljas bidraget
 • Bidraget kan ges på fyra olika nivåer: mer än måttliga behov av omvårdnad och tillsyn ( ¼ omvårdnadsbidrag), stora behov av omvårdnad och tillsyn (halvt omvårdnadsbidrag), mycket stora behov av omvårdnad och tillsyn( ¾ omvårdnadsbidrag) samt särskilt stora behov av omvårdnad och tillsyn (helt omvårdnadsbidrag). De högsta och lägsta nivåerna har justerats efter beaktande av synpunkter från funktionshinderrörelsen och myndigheter under remissrundan.
 • En ny rätt till förkortad normalarbetstid med upp till 25 % per förälder införs.

Merkostnadsersättning

 • En ny och renodlad ersättning för både vuxna och barn som enbart täcker merkostnader.
 • Enklare och tydligare regler.
 • Tröskeln in i ersättningen sänks och taket höjs något jämfört med dagens stöd
 • Mer differentierade nivåer, vilket gör ersättningen mer träffsäker. Består av fem nivåer, från 30 % till 70 % av PBB.
 • Båda föräldrar ska kunna beviljas merkostnadsersättning för ett barn.
 • Ersättningen för rena hjälpbehov och schablonersättningen för blinda och gravt hörselskadade är inte en del av den nya merkostnadsersättningen. Det kommer kunna ansökas om och beviljas i den nya merkostnadsersättningen och efter en individuell bedömning.

Kontakt:

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
076-116 65 62
karin.boman.roding@regeringskansliet.se
                              

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter
Följ Annika Strandhäll på Twitter
​Följ Annika Strandhäll på Facebook

Taggar:

Prenumerera