Nästa steg för att göra Barnkonventionen till lag

På torsdag lämnar regeringen sitt förslag om att göra barnkonventionen till svensk lag till Lagrådet. Med lagen vill regeringen höja statusen för barnets rättigheter och stärka barnkonventionens ställning i svensk rätt.  

Barnkonventionen har gällt i Sverige sedan 1990 och svensk lagstiftning står överlag i god överensstämmelse med konventionen. Det finns dock rapporter, senast från Barnrättighetssutredningen, som visar att barnets rättigheter inte fått tillräckligt genomslag i rättstillämpningen.

 Nu tas ytterligare ett viktig steg för att stärka barns rättigheter. Med barnkonventionen som lag måste tjänstemän och beslutsfattare förhålla sig till barnkonventionen på ett annat sätt än i dag. I beslut som rör barn blir det ett tydligare krav på rättstillämpare att utgå från rättigheterna i barnkonventionen, säger barnminister Åsa Regnér.

Genom en inkorporering av barnkonventionen samlas de mänskliga rättigheter som rör barn i en lag vilket ska bidra till en helhetssyn och tydliggöra att konventionens artiklar ska tolkas i relation till varandra.

I beslutsprocesser som rör barn tydliggörs kravet på att principen om barnets bästa ska fungera som ett tillvägagångssätt och att barnets bästa ska bedömas utifrån det individuella barnet och dess situation. Med barnkonventionen som lag kan barn i större utsträckning förväntas involveras i beslut som rör barnet självt.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020 för att ge rättstillämpande myndigheter god tid på sig att förbereda inför den nya lagen.

www.regeringen.se

 

Kontakt:

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos Åsa Regnér
072-5438489
joanna.abrahamsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera