Ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med ett tjugotal berörda myndigheter inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. 12,5 miljoner kronor avsätts för uppdraget under 2020.

– Psykisk ohälsa är en av vår tids stora folkhälsoutmaningar och en prioriterad fråga för regeringen. En viktig del i arbetet är insatser för att stärka den nationella samordningen inom området psykisk hälsa  samt att få en ny strategi på plats då den nuvarande strategin går ut i slutet av 2020, säger socialminister Lena Hallengren.

Syftet med uppdraget är att ge regeringen underlag och skapa förutsättningar för att utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Målsättningen är att stärka den statliga styrningen, att skapa bättre förutsättningar för samordning och samverkan samt att öka kvaliteten, effektiviteten och långsiktigheten i de insatser som genomförs inom området av myndigheter, regioner, kommuner och andra berörda aktörer.

De berörda myndigheterna (se nedan) ska dels göra en individuell analys av nuläget samt de långsiktiga behoven inom det egna verksamhetsområdet, inklusive en bedömning av hur pågående riktade satsningar fungerar och kan utvecklas, dels göra en gemensam analys samordnad av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

I denna senare del ingår att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi genom att bland annat lämna förslag på mål och prioriteringar samt indikatorer för uppföljning. Myndigheterna ska även lämna förslag på hur de kan komma att stödja genomförandet och uppföljningen av den föreslagna strategin.

Under 2020 avsätter regeringen totalt 12 500 000 kronor för genomförandet av uppdraget. Av dessa medel får Folkhälso­myndigheten respektive Socialstyrelsen använda 1 000 000 kronor vardera. Övriga myndigheter får använda 500 000 kronor vardera.

De analyser som myndigheterna ska genomföra individuellt ska senast den 1 september 2021 redovisas till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ska senast den 31 december 2021 inkomma med en plan för hur myndigheterna avser att bedriva det fortsatta arbetet och i övrigt löpande informera Regeringskansliet om arbetet.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 september 2023.

Regeringen avser att avsätta ytterligare medel under perioden 2021–2023 för genomförandet av uppdraget. Medlen utbetalas under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet.

Som underlag till arbetet med den kommande strategin behövs analyser utifrån flera perspektiv. Därför ska följande myndigheter, utifrån sina respektive ansvarsområden, medverka till uppdraget:

 • Arbetsmiljöverket
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
 •  Försäkringskassan
 •  Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
 •  Jämställdhetsmyndigheten
 • Kriminalvården
 • Läkemedelsverket
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak)
 • Myndigheten för delaktighet (MFD)
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
 • Polismyndigheten
 • Sametinget
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
 • Statens institutionsstyrelse (SIS)
 • Statens medieråd
 • Statens skolverk
 • Trafikverket
 • Vetenskapsrådet

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Kontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren 
Mobil 073-274 23 53
elin.aarflot@regeringskansliet.se

Prenumerera