Nya satsningar för att förebygga ungdomskriminalitet och att barn far illa

Regeringen har fattat beslut om flera uppdrag till Socialstyrelsen i syfte att förstärka den sociala barn- och ungdomsvården. Med dessa satsningar kan samhället förebygga att barn och unga far illa eller begår brott. Under torsdagen fattade regeringen också beslut om lagförslag för att stärka rättssäkerheten och tryggheten för barn och unga som vårdas på särskilda ungdomshem som tillhör Statens institutionsstyrelse (SiS).

Lagförslagen, som nu lämnas till Lagrådet, ska öka
Rättssäkerheten, delaktigheten och tryggheten för de barn och unga som vårdas vid särskilda ungdomshem och för intagna som vårdas på LVM-hem.
Bland annat ska SiS omedelbart kunna anvisa en plats till ett hem vid akuta situationer och regleringen ska bli tydligare kring de tvångsåtgärder som behöver användas av SiS för att säkra drogfrihet
och upprätthålla säkerhet för personal och intagna.

– När barn och unga begår brott eller fastnar i missbruk behöver de stöd och behandling, och staten kan därför lyfta dem ur de skadliga miljöer de befinner sig i och placera dem på särskilda ungdomshem. Men det ska alltid vara ett sista alternativ, och därför lägger regeringen också stora resurser på det förebyggande arbetet, säger barnminister Åsa Regnér.

Personal vid särskilda ungdomshem och LVM-hem får enligt regeringens lagförslag också två nya befogenheter – möjlighet att genomföra rumsvisitationer och skyddsvisitationer för att kunna söka efter föremål som intagna inte får inneha.

I lagrådsremissen föreslås också att fler särskilda befogenheter ska vara
möjliga att överklaga till domstol och att ett offentligt biträde ska förordnas för barn under 15 år vid överklagande av särskilda befogenheter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Regeringen har tidigare också tillfört SiS ökade resurser på totalt 900 miljoner under perioden 2017 – 2021 för att ge SiS förutsättningar att möta behovet av vårdplatser och kunna tillhandahålla differentierad vård efter olika behov.

Uppdrag till Socialstyrelsen för förebyggande insatser

Regeringen satsar totalt nästan 500 miljoner kronor 2018 på den sociala barn- och ungdomsvården. Genom två uppdrag beslutade den 18 januari ska Socialstyrelsen dels fortsätta fördela statsbidrag på 360 miljoner kronor i år till kommuner för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården, och dels fördela statsbidrag på 100 miljoner kronor till kommunerna för att öka kompetensen om psykisk ohälsa bland barn och unga som socialtjänsten kommer i kontakt med.

– Den sociala barn- och ungdomsvården är otroligt viktig för barn och unga i utsatt ställning. Vi måste se till att det första brottet aldrig begås eller att missbruket aldrig påbörjas, därför vill vi investera i personalen så att de kan stödja barnen, säger Åsa Regnér.

Regeringen beslutade också i dag om att Socialstyrelsen ska arbeta utåtriktat och samlande med kommuner, SKL och det civila samhället och sprida goda arbetssätt och utveckla kompetens inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Samtliga satsningar sträcker sig till 2020.

Kontakt:

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos Åsa Regnér
076-1441703
sami.mashial@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera