Nytt lagförslag om barnkonventionen beslutas

Report this content

Den 15 mars beslutar regeringen om en proposition där det föreslås att barnkonventionen blir svensk lag. För att barnkonventionen ska få genomslag presenterar regeringen också en vägledning, ett kunskapslyft och ett fortsatt systematiskt transformeringsarbete.

– Som barnminister är mitt mål att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att växa upp i – då måste barns rättigheter bli tydligare i lagstiftningen och få större genomslag i tillämpningen. Det är ett sätt att få ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet, säger barnminister Lena Hallengren.

– Barnens perspektiv tas många gånger inte på allvar av vuxna som jobbar med beslut som rör barn. Att barnkonventionen blir svensk lag innebär att barnets roll som rättssubjekt med egna specifika rättigheter tydliggörs. Det kan bidra till att barnet i högre grad hamnar i fokus i de situationer som gäller barnet, säger barnminister Lena Hallengren.

Domstolar och rättstillämpare ska beakta barnets rättigheter

Den nya lagen innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser som rör barn.

En inkorporering av barnkonventionen bidrar enligt regeringen till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i offentlig verksamhet.

Genom en inkorporering blir konventionen som helhet synligare. Det blir tydligt att rättigheterna i konventionen hänger samman och ska tolkas i relation till varandra. Konventionen blir på så sätt ett pedagogiskt verktyg och ett sammanhållet regelverk att förhålla sig till.

Åtgärder för att främja genomslaget för barnkonventionen

För att barnkonventionen ska få genomslag krävs vid sidan av en inkorporering en fortsatt transformering av barnkonventionens bestämmelser i svensk rätt. Det krävs också kunskapshöjande insatser på flera nivåer.

Regeringen presenterar därför i propositionen att en vägledning som kan ge stöd för hur man metodmässigt kan gå tillväga vid tolkning och tillämpning av konventionen kommer att tas fram. Regeringen redovisar också de åtgärder som pågår för att öka kunskapen om barnkonventionen bland barn och unga och för yrkesverksamma i offentlig verksamhet.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

------------

Publicering av propositionen

När propositionen är lämnad till riksdagen kommer den att publiceras på regeringen.se. Det sker vanligtvis tisdagen efter regeringssammanträdet.

Barnkonventionen antogs 1989

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige hade en framträdande roll vid arbetet med konventionen och var ett av de första länderna att ratificera den. Konventionen trädde i kraft den 2 september 1990.

Vad betyder transformering och inkorporering?

Transformering är en metod för att anpassa svensk rätt till barnkonventionen. Det innebär att man inför eller ändrar bestämmelser i svenska lagar så att de överensstämmer med konventionens bestämmelser.
Inkorporering av en konvention innebär att en lag stiftas som föreskriver att den aktuella konventionen, eller vissa delar av konventionen, ska gälla som lag i Sverige.

Kontakt:

Jens Petersen
Pressekreterare hos Lena Hallengren
070-2936935
​jens.petersen@regeringskansliet.se

Prenumerera