Ökad satsning på suicidprevention

Regeringen avsätter ytterligare 5 miljoner kronor till ideella organisationer som bedriver arbete med att förebygga psykisk ohälsa och suicid. Totalt ska Folkhälsomyndigheten fördela 20 miljoner kronor under 2019.

 

– Den ideella sektorn står för oerhört betydelsefulla insatser inom suicidprevention. Inte minst genom sitt stödjande arbete. Med dessa medel vill vi stärka den ideella sektorns arbete och öka förutsättningarna för en god verksamhet, säger socialminister Lena Hallengren.

Psykisk ohälsa och suicid är stora utmaningar för samhället och innebär både mänskligt lidande och höga samhällskostnader. Folkhälsomyndigheten har sedan 2015 i uppdrag att samordna det nationella suicidförebyggande arbetet. Myndigheten ska stödja kunskapsutveckling på regional och lokal nivå samt inom den ideella sektorn.

I regleringsbrevet för 2019 fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag att fördela 15 miljoner kronor till ideella organisationer som bedriver arbete med att förebygga psykisk ohälsa och suicid. Nu får myndigheten ytterligare 5 miljoner kronor för ändamålet.

De ideella organisationernas roll är ofta att förstärka statens, landstingens och kommunernas insatser genom sitt stödjande arbete, exempelvis genom informationssatsningar.


Kontakt

​Simon Andersson, tf pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
​073-032 60 36
​simon.andersson@regeringskansliet.se

Prenumerera