Patientsäkerhet och målet att Sverige ska bli bäst i världen på E-hälsa till 2025 viktiga regeringsuppdrag till Socialstyrelsen 2018

Regeringen tar ett brett grepp och ger flera nya uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018. I detta pressmeddelande finns ett urval av uppdragen på hälso- och sjukvårdsområdet samt inom tandvården.

Vi har tuffa mål för sjukvårdspolitiken, då måste vi också ge verktygen för att nå dit. De uppdrag vi nu ger Socialstyrelsen är till för att ge personalen bättre förutsättningar att ge oss alla den bästa möjliga vården, säger socialminister Annika Strandhäll.

Regeringen vill ha en mer enhetlig begreppsanvändning, det vill säga att samma sak ska uttryckas på samma sätt, inom hela sjukvården. Det är bland annat en förutsättning för att olika tekniska system ska kunna utbyta information med varandra. Detta kallas semantisk standardisering och är grundläggande för Sveriges mål att bli bäst i världen på E-hälsa till 2025. För detta avsätts 1,25 miljoner kronor extra 2018.

Regeringen vill även att hälso- och sjukvården börjar använda standardiserade begrepp som beskriver vad som är orsaken till att läkare ordinerar läkemedel. Idag skriver läkare denna uppgift som fritext. Standardiserade och digitaliserade uppgifter skapar förutsättningar för ökad patientsäkerhet samt möjligheter till bättre uppföljning och statistik. Detta är ett led i att Sverige ska bli världsledande på E-hälsa till 2025. Socialstyrelsen får 2,2 miljoner kronor extra för detta.

Regeringen vill att Socialstyrelsen ska utvärdera sina föreskrifter om läkemedelsgenomgångar för att se om det finns skäl att göra förändringar, t.ex. när det gäller kraven på att genomföra sådana genomgångar. Vid en läkemedelsgenomgång går vården igenom alla läkemedel en patient har fått ordinerade. Det är en viktig patientsäkerhetsfråga för att säkerställa att särskilt äldre inte får läkemedel från olika håll som är direkt skadliga eller saknar effekt i kombination med varandra.

Regeringen vill att Socialstyrelsen ska stärka patientsäkerheten. Socialstyrelsen får i uppdrag att vidareutveckla ett samlat stöd till vårdpersonalen, som de tagit fram på regeringens uppdrag. Stödet ger  praktisk webbaserad information i syfte att minska vårdskadorna och utveckla arbetssätten. För detta - och för att analysera hur patientsäkerheten utvecklas - får myndigheten 8 miljoner kronor extra.

Tänderna är en del av kroppen och munhälsan påverkar allmänhälsan, och vice versa. Trots detta finns problem vad gäller samordningen mellan tandvården och hälso- och sjukvården. Både tandvården och hälso- och sjukvården behöver bättre kunskaper om sambanden mellan munhälsa och allmänhälsa samt om hur de ömsesidigt kan bidra till utredning och behandling av patienter. Regeringen ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera de hinder som finns för ändamålsenlig samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen ska också lämna förslag på hur samverkan mellan tandvården och hälso- och sjukvården kan förbättras.

Som tandvårdspatient är det viktigt att man har tillgång till god information när man väljer tandvårdsmottagning. Regeringen ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att utforma och genomföra en pilotenkät till tandvårdspatienter. Syftet är att undersöka möjligheten att mäta patientbedömd kvalitet på mottagningsnivå och att ge tandvårdspatienter information om densamma. Kvalitetsindikatorerna ska framöver kunna inkluderas i prisjämförelsetjänsten för tandvård som är tillgänglig för allmänheten vid val av tandläkarmottagning.

Regeringen vill se att HBTQ-personers lika rättigheter ska främjas och ett HBTQ-perspektiv ska integreras tydligare i Socialstyrelsens ordinarie verksamhet. Socialstyrelsen ska samverka med andra myndigheter och med organisationer som företräder HBTQ-personers rättigheter.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Läs mer om sjukvård på regeringens hemsida
Prenumerera på Socialdepartementets nyheter
Följ Annika Strandhäll på Twitter
Följ Annika Strandhäll på Facebook

Taggar: