Regeringen tar initiativ gällande aktivitetsersättning

Report this content

Under torsdagen fattade regeringen flera beslut i syfte att åstadkomma ett mer stabilt, likvärdigt och långsiktigt hållbart socialförsäkringssystem.

Försäkringskassan får nu i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning. Samverkansformer med Arbetsförmedlingen, kommuner samt hälso- och sjukvården ska utvecklas och fördjupas.

– Det är angeläget att även de ungdomar som får avslag på sin ansökan får rätt hjälp och vägledning för att på sikt kunna arbeta eller studera. Att stärka stödet till denna utsatta grupp kräver ett fördjupat samarbete mellan många aktörer i samhället, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Uppdraget ska delredovisas till Socialdepartementet senast den 15 juni 2020, och slutredovisas den 15 april 2021.

Regeringen ger Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) två uppdrag. Myndigheten ska analysera orsakerna till variationen i nybeviljande och avslag av aktivitetsersättning sedan det nuvarande regelverket infördes.

– Stabilitet är avgörande för tilltron till sjukförsäkringen. De senaste tio åren har beviljade ansökningar respektive avslag på ansökan om aktivitetsersättning varierat kraftigt. Det uppdrag som regeringen nu ger till ISF är avsett att ge ökad kunskap om orsakerna till dessa variationer, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

ISF ska även granska och analysera Försäkringskassans tillämpning av myndighetens utredningsskyldighet. Detta ska ske vid handläggningen av aktivitetsersättning och sjukpenning där ansökan om ersättning har avslagits.

Försäkringskassan ska se till att ärenden blir utredda i den omfattning som krävs. Den enskilde har också ett ansvar att lämna de uppgifter, exempelvis i ansökan och läkarintyg, som är av betydelse. Balansen mellan Försäkringskassans utredningsskyldighet och den enskildes ansvar kan variera beroende på förhållandena i det enskilda fallet.

Regeringen ser nu ett behov av att granska hur Försäkringskassan tillämpar bestämmelserna. Det är viktigt att handläggningen av ärenden sker på ett korrekt och rättssäkert sätt. Beslutsunderlaget ska vara fullständigt så att inte människor går miste om ersättning de har rätt till.

Uppdragen ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 oktober 2020, respektive den 30 november 2020.
 

Prenumerera