Regeringen växlar upp för fler specialistläkare

Report this content

På torsdagens regeringssammanträde beslutade regeringen om två olika uppdrag för att växla upp Socialstyrelsens arbete med att bidra till en god tillgång på specialistläkare med rätt kompetenser.

 

Det råder idag brist på flera typer av specialistläkare inom svensk hälso- och sjukvård, samtidigt som det råder balans i tillgången på andra sorters specialistläkare. Ansvaret för läkares specialiseringstjänstgöring ligger i grunden på landstingen, men Socialstyrelsen bidrar bland annat med statistik på tillgång och efterfrågan samt erbjuder specialistkompetenskurser (SK-kurser) som är en del av specialiseringstjänstgöringen (ST). Regeringen växlar nu upp myndighetens arbete.

– Rätt kompetens på rätt plats är en grundbult i en väl fungerande sjukvård med en god tillgänglighet. Där är specialistläkare av olika slag väldigt viktiga. Genom fler kurser och att se över hur vi kan lösa fördelningen av specialisttjänster över landet kan vi växla upp arbetet för vårdens kompetensförsörjning, säger socialminister Annika Strandhäll.

Det ena uppdraget innebär att myndigheten för 2018 ska upphandla fler specialistkompetenskurser så att läkare ska kunna fullgöra sin specialiseringstjänstgöring. Upphandlingen ska anpassas efter hälso- och sjukvårdens behov och bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen av specialistläkare. I uppdraget ingår också att göra en studie om hur tillgången på kursgivare bäst ska kunna säkras framöver för att svara mot det behov som finns av specialistkompetenskurser.

Det andra uppdraget innebär att Socialstyrelsen, utöver den rapportering de årligen gör kring tillgången och efterfrågan på legitimerad personal inom hälso- och sjukvården, ska göra en samlad kartläggning och bedömning av hälso- och sjukvårdens tillgång på och långsiktiga behov av specialistläkare inom alla specialiteter. Kartläggningen och bedömningen ska göras både på nationell och regional nivå och omfatta både offentliga och privata vårdgivare.

I uppdraget ingår att utifrån ett nationellt perspektiv lämna förslag på hur dimensionering av ST-tjänster ska kunna göras på ett mer effektivt sätt, i syfte att minska bristen av olika sorters specialistläkare och uppnå målsättningen om en jämlik vård i hela landet. Fokus ska läggas på de specialiteter där det finns en tydligt brist. Socialstyrelsen ska samarbeta med med Sveriges Kommuner och Landsting samt Läkarförbundet i genomförandet av uppdraget.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Prenumerera