Två regeringsuppdrag för att stärka barns rättigheter

Report this content

Länsstyrelsen i Stockholm får i uppdrag av regeringen att göra en nationell kartläggning av barn som utsatts eller misstänks ha utsatts för människohandel. Regeringen ger också uppdrag till Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

- Barn har rätt till en uppväxt som är fri från våld och andra övergrepp. Detta är två viktiga steg för att ytterligare stärka barnets rättigheter, säger barnminister Åsa Regnér.

Länsstyrelsen i Stockholm ska genomföra en nationell kartläggning av barn som utsatts eller misstänks ha utsatts för människohandel eller människohandelsliknande brott. Uppdraget ska utgå från de rättigheter som barnen, som är i utsatta situationer, har och det offentligas ansvar att tillgodose och säkerställa dessa rättigheter. Eventuella skillnader mellan flickor och pojkar ska också belysas och analyseras.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Inspektionen för vård och omsorg, Migrationsverket, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Sveriges kommuner och landsting samt Åklagarmyndigheten. Samråd ska även ske med Martin Valfridsson, nationell samordnare för utsatta EES-medborgare.

Länsstyrelsen i Stockholm ska lämna en slutrapport av uppdrag till Regeringskansliet senast den 10 december 2015.

Ökad kunskap om våld och övergrepp mot barn

I augusti 2014 gav regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen att göra en utlysning bland statliga universitet och högskolor i Sverige samt föreslå vilket lärosäte som bör få i uppdrag att vara ett nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Socialstyrelsens förslag, efter utlysning och bedömningsprocess, är Linköpings universitet.

Regeringen delar Socialstyrelsens bedömning och ger Linköpings universitet i uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Universitetet ska lämna en särskild redovisning årligen senast den 1 mars till Regeringskansliet.

Kontakt:

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos Åsa Regnér
072-543 84 89
joanna.abrahamsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera