Uppdrag för en bättre förlossningsvård

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska genomföra en prioritering av kunskapsluckorna rörande förlossningsskador.

- Det saknas fortfarande tillräcklig kunskap för att förebygga och behandla förlossningsskador. Det är ett allvarligt problem som ytterst drabbar födande kvinnor. Beslutet ska bidra till att höja kunskapsnivån så att färre kvinnor skadas i samband med förlossningen, säger socialminister Annika Strandhäll.

Bristningar och andra skador till följd av vaginal förlossning är tyvärr fortfarande vanligt förekommande. En förklaring är att den generella kunskapsnivån på området är för låg. Regeringen anser därför att det är angeläget att ge SBU i uppdrag att göra en prioritering av de kunskapsluckor som identifierats i bland annat rapporterna Analsfinkterskador vid förlossning samt Behandling av förlossningsskador som uppkommit vid vaginal förlossning.

Såväl brukare som behandlare ska delta i arbetet och tillsammans identifiera, ranka och slutligen besluta vilka som är de tio viktigaste kunskapsluckorna. Detta blir ett viktigt underlag för bland annat forskningsfinansiärer och för forskning på området.

SBU får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2018. Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 15 april 2019. Det är en del av den satsning på förlossningsvården som görs efter en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Regeringens satsningar

Regeringen satsar i år 1,8 miljarder kronor på förlossningsvården och kvinnovården. Det är de största statliga satsningarna på området i modern tid, och ska bidra till att uppfylla de mål som satts upp mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för hur man gemensamt anser att förlossningsvården ska fungera. Det handlar om hela vårdkedjan, från graviditet och förlossning till eftervård. En barnmorska eller vårdpersonal med motsvarande kompetens ska finnas tillgänglig under hela förlossningen, eftervården ska bli bättre, fler platser på patienthotell ska till och kunskap ska finnas för att förebygga skador.

Kontakt:

Jens Petersen
tf pressekreterare hos Annika Strandhäll
070-2936935
​jens.petersen@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera