Uppdrag om assistansersättningen i Försäkringskassans regleringsbrev

Report this content

I Försäkringskassans regleringsbrev för 2020 är målet samma som för 2019 men  kravet om återrapportering för assistansersättning har förändrats. Myndigheten får också tre uppdrag på området, bland annat ska de informera regeringen om orsakerna till det minskande antalet personer som beviljas assistansersättning. 

– Assistansersättning är en viktig förutsättning för att personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra. Jag oroas över att antalet som får statlig assistansersättning minskar. För mig är det viktigt att få information om orsakerna till utvecklingen, och regeringen har därför bett Försäkringskassan att redovisa dessa, säger socialminister Lena Hallengren.

Försäkringskassans mål i regleringsbrevet för assistansersättningen är samma som föregående år:

Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska bidra till det nationella målet för funktionshinderpolitiken. Handläggningen ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet så att den som är berättigad till ersättning också får det. Besluten ska vara likvärdiga över hela landet, för såväl flickor och pojkar som kvinnor och män. Försäkringskassan ska verka för att utredningar, försäkringsmedicinska utredningar och läkarutlåtanden håller hög kvalitet. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för ett effektivt och rättssäkert nyttjande av gemensamma resurser och för att motverka bidragsbrott.

En ändring har dock gjorts i återrapporteringskravet. Det är viktigt att säkerställa att assistansersättning används som den är tänkt, det vill säga till personer med omfattande funktionsnedsättningar. Därför är det viktigt att myndigheten återrapporterar vidtagna åtgärder för att motverka bidragsbrott. Det kravet har förtydligats i årets regleringsbrev.

Försäkringskassan har fått tre uppdrag om assistansersättning i årets regleringsbrev:

-  Antalet personer som beviljas assistansersättning minskar. Regeringen följer noga denna fråga och anser det viktigt att få djupgående information om orsakerna till utvecklingen, och har därför bett Försäkringskassan att redovisa dessa. För regeringen är det viktigt att de som har rätt till ersättningen också får den.

- Uppdraget om indikatorer för assistansersättning är detsamma som tidigare. Det handlar om att det ska bli lättare att löpande kunna följa utvecklingen av assistansersättningen och därigenom kunna se om det finns behov av andra insatser till personer med funktionsnedsättning.

- Det tredje uppdraget handlar om att följa upp den lagändring som trädde i kraft den 1 november i år. Regeringen är angelägen om att lagändringen får det resultat som är avsett, nämligen att personer som har behov av hjälp och stöd för andningshjälp och i övrigt uppfyller villkoren får assistansersättning.

Kontakt

Jasmina Sofic, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-085 72 64
jasmina.sofic@regeringskansliet.se

Prenumerera