Uppföljningsuppdrag för stärkt rehabilitering

Report this content

Regeringen ger Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att följa upp och utvärdera reformen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, som trädde i kraft den 1 juli 2018.

– Reformen har inneburit både ett förtydligande av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och ökade förväntningar på insatser av Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Det uppdrag som nu ges till ISF ska säkerställa att regeringens arbete för att stärka den anställdes ställning i rehabiliteringskedjan går i rätt riktning, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

I uppdraget ingår att följa upp och utvärdera följande åtgärder:

-    Arbetsgivares skyldighet att upprätta en plan för återgång i arbete för arbetstagare som varit frånvarande på grund av sjukdom i 30 dagar. 
-    Det ekonomiska stödet till arbetsgivare genom bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.
-    Försäkringskassans användning av arbetsgivares planer för myndighetens handläggning och uppföljning.
-    Arbetsmiljöverkets insatser till följd av de rutiner som utformats i samverkan med Försäkringskassan.

ISF ska följa upp hur reformen efterlevs av arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Man ska även utvärdera hur reformen bidrar till att stärka individens möjligheter till rehabilitering samt arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, och därigenom ökar förutsättningarna för en tidigare återgång i arbete. Ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i uppföljningen och utvärderingen.

Uppdraget ska delredovisas till Socialdepartementet senast den 30 november 2020, och slutredovisas senast den 30 november 2021.


Kontakt
Mirjam Kontio, tf. pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
073-0740557
mirjam.kontio@regeringskansliet.se

Prenumerera