Utredningen om god och nära vård utökas

Report this content

Regeringen har beslutat att utredningen om Samordnad utveckling för god och nära vård ska fördjupas. Uppdraget ges som en del av regeringens stora primärvårdsreform som nu pågår. Dessutom förlängs utredningstiden.

Regeringens särskilde utredare, Anna Nergårdh, får utöver redan beslutade direktiv även i uppdrag att:

• Utreda förutsättningarna för att samordna vårdinsatser för patienter med omfattande och komplexa vårdbehov. Det handlar om att skapa en trygg vård, särskilt för äldre med många sjukdomar. Regeringen vill även se bättre samarbete mellan kommuner och landsting samt olika vårdgivare.

• Se över befintlig lagstiftning om krav på vårdplaner och vid behov föreslå en reglering för att införa patientkontrakt för patientens samtliga vårdinsatser, oavsett vårdgivare. Patienten ska få bättre information om de olika vårdinsatserna som kommer ske.

• Utreda och föreslå hur läkare och fysioterapeuter som får ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning, respektive lagen om ersättning för fysioterapi, ska kunna integreras i samklang med övriga förändringar i den ordinarie primärvården.

- Äldre ska inte skickas mellan äldreboenden och akuten, det ska finnas en trygghet och ett tydligt samarbete som utgår ifrån den äldres vårdbehov, säger socialminister Annika Strandhäll.

- De förslag som kommit från utredningen ligger redan nu som grund för den stora primärvårdsreform vi och landstingen påbörjat. Nu vill regeringen sätta särskilt fokus på hur stödet till våra äldre kan bli bättre, säger socialminister Annika Strandhäll.

Utredningstiden förlängs och uppdraget ska slutredovisas för Socialdepartementet senast den 31 mars 2020. En delredovisning ska lämnas senast den 7 juni 2019.
 

Fakta om utredningen

Regeringen beslutade den 2 mars 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att utifrån förslagen i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården (dir. 2017:24). Flera av utredningens förslag har redan röstats igenom i riksdagen.

Utredaren ska även i dialog med företrädare för samtliga landsting, myndigheter och andra berörda aktörer utarbeta en nationell plan där primärvården är utgångpunkten för en ökad närhet till patienten. Utredaren ska i planen redovisa vad som krävs för en nationellt samordnad förändring, vilka utmaningar som finns samt redovisa en med berörda aktörer förankrad tidsplan för det fortsatta förändringsarbetet.

Den 21 september 2017 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till utredningen med innebörden att utredaren ska analysera ändamålsenligheten med uppdelningen i öppen och sluten vård i relation till utredningens förslag samt utreda och lämna förslag på hur samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen kan underlättas (dir. 2017:97).

Utredningen har lämnat två delbetänkanden (SOU 2017:53 och SOU 2018:39).


Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera