Utvärdering av vård för långvariga symptom av covid-19

Report this content

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska utvärdera det vetenskapliga stödet avseende vård, behandling och rehabilitering av patienter med långvariga symptom av sjukdomen covid-19. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2020.

– De flesta som insjuknar i covid-19 får lindriga sjukdomssymptom. En del blir dock allvarligt sjuka och vissa upplever symptom under en längre tid. För att få en ökad förståelse för effekterna av sjukdomen och hitta bättre metoder för vård, behandling och rehabilitering behövs mer kunskap om långvariga och kroniska symtom, säger socialminister Lena Hallengren.

Kunskapen om långsiktiga hälsoeffekter av covid-19 och den patientgrupp som har symptom lång tid efter det initiala insjuknandet är begränsad. Det saknas även kunskap om hur stor patientgruppen är eftersom det i vissa fall skulle kunna röra sig om andra sjukdomar och hälsobesvär.

Regeringen ger därför SBU i uppdrag att genomföra en systematisk översikt avseende patienter som har långvariga symptom av covid-19. Det handlar bland annat om att sammanställa det vetenskapliga underlag som finns avseende vård, behandling och rehabilitering. I uppdraget ingår att ta del av internationella data och erfarenheter på området.

SBU ska även redovisa en uppskattning av förekomsten av olika långvariga symptom som har samband med genomgången eller långvarigt pågående covid-19-infektion.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2020. En delrapport med den systematiska översikten ska redovisas till senast den 21 augusti 2020.

Kontakt

Viktor Nyberg, tf pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-0510371 
viktor.nyberg@regeringskansliet.se

Prenumerera