1 av 3 svenska företag räknar med att varsla personal under Coronakrisen

Report this content

- Mer än en tredjedel av Sveriges företag räknar med att behöva varsla eller permittera personal till följd av den rådande osäkerheten i ekonomin. Utdelning och lönerevision för de anställda får också stryka på foten medan bonusar och pensionsavsättningar förblir orörda, visar Söderberg & Partners enkätundersökning bland drygt 1000 svenska företag.

Söderberg & Partners har genomfört en enkätundersökning bland sina egna kundföretag och frågat hur de hanterar personal- och ersättningsfrågor under Coronasituationen. Undersökningen har besvarats av drygt 1 000 svenska företag och visar att en tredjedel av dem tror att de kommer att behöva varsla personal, samtidigt som den absoluta merparten uppger att de inte planerar att skära i bonusar till de anställda.

Några av nyckeltalen från undersökningen:

  • Hälften av alla tillfrågade företag (49,8 %) uppger att ingen av deras anställda arbetar hemifrån. Endast 10 % uppger att samtliga anställda arbetar hemifrån, och resterande företag uppger att deras anställda arbetar hemifrån i den mån som de kan eller vill göra det.
  • Oron för de anställdas aktivitetsnivå vid hemmaarbete är hög. 53 % uppger att de inte tror att de anställda kan hålla samma aktivitetsnivå hemma som på arbetsplatsen. 10 % vet ej, och endast 37 % tror att aktivitetsnivån hos de anställda kan hållas på samma nivå.
  • 7 av 10 företag är oroliga för att de ska drabbas hårt ekonomiskt av den rådande situationen. En fjärdedel av de tillfrågade företagen uppger också att de tänker söka ekonomiskt stöd från det statliga stödpaketet, medan 41 % svarar att de ej fattat beslut om det ännu. Endast 34 % uppger att de ej avser att ansöka om medel från det statliga stödpaketet.
  • Företagens ekonomiska oro ser ut att yttra sig i främst utdelning och lönerevision. Nästan hälften av företagen uppger att de planerar att se över både årets utdelning och lönerevision med anledning av den rådande situationen.
  • Bonusar och pensionsavsättningar förblir orörda. Endast 21 % av företagen uppger att de planerar att förändra sina rörliga incitamentssystem, medan dubbelt så många - 43 % - svarar att de inte kommer att förändra sina rörliga incitamentssystem. Vidare svarar endast 13 % att de skulle kunna tänka sig att tillfälligt växla ned personalens pensionsavsättningar för att betala tillbaka dem senare när Coronasituationen stabiliserats.
  • Frågan om varsel och permittering delar företagen. Andelen företag som tror att de kommer at behöva varsla eller permittera personal (37 %) är i stort sett lika stor som andelen företag inte tror att de kommer att behöva varsla eller permittera personal (35 %). Samtidigt uppger 28 % att de i dagsläget inte kan svara på om de tror att de kommer att behöva varsla eller permittera personal.  

Resultatet från enkätundersökningen har publicerats på Söderberg & Partners dedikerade hemsida för Coronafrågor, där aktuell information och material om den rådande situationen samlas. Företagen som deltog i enkäten fick även möjlighet att dela med sig av tips på hur man kan hålla aktivitetsnivån uppe bland medarbetarna när de arbetar hemifrån – ett axplock av dessa finns också publicerade på sidan.  

- Vi på Söderberg & Partners har fått många frågor från våra kunder kring hur vi hanterar Coronasituationens alla aspekter, och om vi har insikter eller tips att dela med oss av kring hur andra företag gör? Vi genomförde därför en enkät bland våra kunder för att samla och dela insikter, utmaningar och tips. Vår förhoppning är att underlaget ska kunna hjälpa och vägleda företag i deras interna arbete med att hantera Coronasituationen, och vi vill tacka alla som ställt upp och svarat på enkäten! Säger Gustaf Rentzhog, VD Söderberg & Partners.

Enkätfrågorna besvarades under perioden 19–23 mars av personer i befattningen HR-chef/personalchef/VD/ekonomichef på 992 olika svenska företag. Samtliga företag är kunder till Söderberg & Partners och ger en bred representation över olika branscher, storlek, och geografisk position.

För mer information, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se
Tel: 076- 149 50 05

Snabba fakta om Söderberg & Partners
Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter och tjänster. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.

Kundlöfte och värderingar

Vårt mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi präglas av tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Vi sätter alltid kundens intressen först, och all rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov. Vi vet att väl underbyggda råd gör skillnad.

Prenumerera

Dokument & länkar