Södras resultat 230 MSEK

Report this content

Södras resultat 230 MSEK under första halvåret (Siffror inom parentes avser motsvarande period 2001) Skogskoncernen Södra redovisar ett resultat efter finansnetto på 230 MSEK (443) för årets första sex månader. Nettoomsättningen var 5 873 MSEK (5 519). Avkastningen på sysselsatt kapital var 6 procent (12). Soliditeten uppgick till 58 procent (56). I jämförelse med fjolåret har resultatet främst påverkats av lägre massapriser. Vid årets början var massapriset under press och som lägst i april med USD 430 per ton för huvudkvalitén blekt långfibermassa. Under våren stärktes efterfrågan och priserna kunde under april - juni stegvis höjas till USD 480, vilket är samma nivå som för ett år sedan. Kortfibermassan noterade en starkare återhämtning på grund av en bristsituation på marknaden. Den svagare dollarn har underlättat höjningen av massapriset men samtidigt begränsat prishöjningarna i svenska kronor. Vid Södra Cells massabruk i Mönsterås, Mörrum, Värö, Tofte och Folla tillverkades sammanlagt 940 000 ton (911 000), varav 656 000 ton blekt långfibermassa, 236 000 ton blekt kortfibermassa och 48 000 CTMP-massa. Leveranserna uppgick till 1 miljon ton. Produktivitetsarbetet inom Södra Cell har fortsatt hög prioritet. Efterfrågan på sågade trävaror var relativt god. Södra Timbers sex sågverk producerade 475 000 m3 (433 000) sågade trävaror. Det pågående åtgärdsprogrammet förbättrade sågverkens rörelseresultat från -44 MSEK i fjol till -4 MSEK i år. Mönsteråssågen utvecklas enligt plan och svarar för den huvudsakliga volymökningen. För Södra Skogs del präglades årets första del av arbetet med att ta hand om de virkesvolymer som föll för stormen i januari, då cirka 2 milj m3 skog blåste ner inom verksamhetsområdet. Genom snabb omdisponering av avverkningsresurserna till de drabbade områdena och en god efterfrågan på massaved och timmer från den egna industrin har allt stormfällt virke kunnat avsättas. Tillgängligheten vid bilväg på timmer och massaved begränsades i början av perioden som en följd av stor nederbörd och svårframkomliga vägar. Södra Skogs virkesinköp uppgick till 6,9 milj m3fub (6,5), varav medlemmarna levererade 4,2 milj m3fub. Av leveranserna på 6,9 milj m3fub gick 5,0 milj m3fub till den egna industrin. För perioden maj - augusti beslutades att tillämpa oförändrade massavedspriser. Även timmerpriserna förlängdes att gälla oförändrade inom huvuddelen av verksamhetsområdet. Södra Skogsenergi redovisade lägre omsättning men förbättrade resultatet till följd av en positivare marknadssituation för biobränslen samt ökad fokusering på lönsamhet. I början av året hämmades verksamheten till följd av stormen och de blöta markerna. Därefter har leveranserna av skogsflis legat på god nivå och eftersläpningen från i vintras har till viss del tagits igen. De sammantagna leveranserna av skogsflis, biprodukter från träindustrin, torv, pellets m.m uppgick till 1,0 milj m3s (1,2). Södra Finans resultat har utvecklats väl. En positiv effekt erhölls på lån i andra valutor samtidigt som både valutahandeln och obligationsportföljen bidrog positivt till resultatet. Investeringar Koncernens investeringar uppgick till 461 MSEK (533), Bland större projekt som färdigställdes under första halvåret var en ny sodapanna vid Värö och nya biologiska reningsanläggningar för vattenutsläpp vid Mörrum och Värö. Förvärv I maj fattades beslut att förvärva samtliga aktier i AB Geijerträ, som består av dels sågverksgruppen Geijer Timber AB med fyra sågverk och hyvleriverksamhet, dels interiörträgruppen Gapro AB med fem fabriker. Förvärvet beräknas vara slutfört i september. Medlemmar Den positiva medlemsutvecklingen fortsätter. Antalet medlemmar ökade med 74 under första halvåret. Södras närmare 34 200 medlemmar äger sammantaget drygt 2 milj ha, vilket är mer än hälften av den totala skogsmarken inom området. Koncernchefen Anders Wahrolén kommenterar: - Halvårsresultatet ska ses mot bakgrund av att massapriset nådde sin botten under första halvåret. Försommarens ökade efterfrågan på pappersmassa förklaras delvis av att kunderna fyllde på sina lager. För de närmaste månaderna förutses en mer balanserad situation för massan, bland annat på grund av säsongsmässiga produktionsstopp inom pappersindustrin. - Södra Timbers åtgärdsprogram för sågade trävaror har gett positivt utslag. Den nya marknadsorganisationen med ökad fokusering på viktigare marknader och kunder har bidragit till det förbättrade resultatet. Vid sågverken ökar vidareförädlingen och specialiseringen. Resultatet har också lyfts av att Mönsteråssågen har nått planerade volymer. På trävarumarknaden förutses en fortsatt god efterfrågan. - Inför andra halvåret råder god efterfrågan på såväl timmer som massaved. - Förväntningarna har tidigare varit inställda på en fortsatt måttlig återhämtning i konjunktur och resultat. Denna bedömning kvarstår trots en ökad osäkerhet på grund av turbulensen på världens börser, de stora valutafluktuationerna och trögheten i den internationella konjunkturuppgången. Resultaträkning, MSEK Jan-juni Jan-juni 2002 2001 Nettoomsättning 5 873 5 519 Resultat före avskrivningar 695 963 Avskrivningar enligt plan - 451 - 427 Rörelseresultat 244 536 Finansiella intäkter och kostnader - 14 - 93 Resultat före skatt 230 443 Växjö den 14 augusti 2002 Anders Wahrolén Verkställande direktör Eventuella frågor besvaras av: Anders Wahrolén, koncernchef, tel 0470-890 00 Sven-Eric Petersson, informationschef, tel 0470-890 00 Nästa rapport Delårsrapport för januari - september 2002 publiceras den 23 oktober 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00260/wkr0002.pdf

Dokument & länkar