120 miljoner fler lövträd på 25 år

Report this content

Sedan 1993 har volymen lövträd i den sydsvenska skogen ökat med närmare 3 miljoner kubikmeter per år. Det betyder att vi idag har omkring 120 miljoner fler lövträd i Götaland än för 25 år sedan.* Samtidigt består föryngringarna som ska bli ny skog av både mer löv och mer tall än tidigare. Det innebär en utveckling mot en mer variationsrik skog.

Efter att produktionsskogsbruket kom igång på 1940-talet ökade andelen gran och i mitten av 1990-talet var mer än vartannat träd i Götaland en gran.

25 år senare ser vi att andelen gran i den sydsvenska skogen har minskat till förmån för löv, medan andelen tall har legat i princip oförändrad. Den senaste Riksskogstaxeringen visar att granen minskat från 53 procent till omkring 48 procent av virkesförrådet, medan andelen löv har ökat från cirka 18 procent till cirka 23 procent. Denna utveckling innebär att vi nu har omkring 120 miljoner fler lövträd i den sydsvenska skogen jämfört med 1993. Utvecklingen innebär dock inte att mängden granvirke har minskat, eftersom granskogens tillväxt successivt har ökat. 

– Förändringen mot mer löv i Södras medlemmars skogar är en kombination av ett systematiskt arbete med naturvård och en skötselstrategi som innebär att vi inte låter granen bli för gammal eftersom den då utgör en stor ekonomisk risk, säger Göran Örlander, skogsstrateg i Södra.

En annan riksomfattande inventering, Skogsstyrelsens återväxttaxering, visar att en ökad andel av huvudplantorna i föryngringarna består av löv, men även av tall.

– Lövplantorna är till nästan 100 procent naturligt föryngrade och utgjorde vid senaste inventeringen cirka 25 procent av huvudplantorna jämfört med 18 procent år 2000. Anledningen till ökningen har inte studerats närmare, men beror sannolikt på en mer positiv syn på lövträd hos skogsägarna, säger Göran Örlander. 

– Efter en period med minskad andel tall i föryngringarna, bland annat på grund av stort betestryck från vilt, har andelen tallplantor i Götaland ökat de senaste 6-7 åren. Skogsföretagens medvetna strategi att kraftigt öka andelen planterad tall och i övrigt gynna tall är en viktig del i den positiva utvecklingen. Fortsätter vi att sköta vår nya skog på ett ansvarsfullt sätt och kan hitta en sund viltbalans kan vi se fram emot en stor trädslagsvariation i den sydsvenska skogen även i framtiden, säger Göran Örlander.

*Beräkningen är baserad på Riksskogstaxeringens uppgifter om utvecklingen av lövträdsvolymen och utifrån att en 20 meter hög björk med en brösthöjdsdiameter på 30 cm har en volym på 0,5 m3sk.

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Örlander, skogsstrateg Södra
Tel: 070-590 94 83,
E-post: goran.orlander@sodra.com

Södras presstjänst
Tel: 0470-890 90,
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Förändringen mot mer löv i Södras medlemmars skogar är en kombination av ett systematiskt arbete med naturvård och en skötselstrategi som innebär att vi inte låter granen bli för gammal eftersom den då utgör en stor ekonomisk risk.
Göran Örlander, skogsstrateg i Södra.