Försäljningen av tallplantor långt över förväntan

Report this content

Försäljningen av tallplantor fortsätter att slå nya rekord. Andelen sålda tallplantor från Södra har ökat från drygt tre miljoner till strax över sex miljoner på fyra år.

– Efterfrågan är så stor att det uppstått brist på tallplantor, trots att vi haft en mycket offensiv plan. Planen innebar en stor affärsrisk när den lades fram, även om vi hoppades och trodde på en ökad efterfrågan. Det är mycket glädjande att intresset för tallen till och med överträffat våra förväntningar. Nästa år har vi som mål att öka produktionen ytterligare och sälja 7,5 miljoner tallplantor, vilket är mer än en fördubbling sedan 2016, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog.

Södra har aktivt informerat om vikten av att plantera mer tall i landskapet under flera år. Inte minst genom projektet Kraftsamling Tall som pågått sedan januari 2019.  Detta arbete ger nu resultat.

– Det finns flera skäl till att intresset för att ha rätt träd på rätt plats har ökat. Vi ser att det kommer ge ökad lönsamhet och bättre tillväxt, gynnsammare skogar för viltet och ljusare och öppnare miljöer. Men för att det ska lyckas krävs inte enbart fler tallplantor. Vi behöver också en ökad avskjutning i närtid, annars riskerar den här satsningen att ätas upp av klövviltet, säger Tomas Andersson, projektledare Kraftsamling Tall Södra.

– Under många år har alltför stora arealer i Götaland planterats med gran. Även arealer som är bäst lämpade för tall. På grund av de alltför höga viltstammarna har markägare inte vågat ståndortsanpassa i rätt utsträckning utan ofta ersatt tall med gran. På sikt är detta inte hållbart då gran på fel mark inte växer lika bra, får nedsatt vitalitet och motståndskraft mot allehanda sjukdomar, insekter och stormar. Detta får förödande konsekvenser för markägarna, biodiversiteten, klimatet, ekonomin och inte minst viltet.

Vi ser nu att trenden har vänt och att ökningen av försäljning av tallplantor ökar i mycket snabb takt. Statistiken visar att försäljningen av tallplantor ökat med 100 procent från 2016. Efterfrågan är dock ännu högre än beräknat och på plantskolorna jobbar man nu med att så in ännu mer tallplantor som kan säljas 2021 och framåt. Målet är att ta fram 7,5 miljoner plantor till 2021.

– Vi ser tydligt att medlemmarna inom Södra har tagit till sig budskapet och vågar satsa på tallföryngringar. Det handlar om såväl biologisk mångfald som skogsgårdens framtida lönsamhet i ett klimat som förändras. Vi kommer få torrare och varmare perioder i delar av vårt verksamhetsområde, vilket tallen klarar bättre. Att fortsätta föryngra med gran på fel mark innebär därför stora risker, säger Olof Hansson.

Genom en ökad andel tallföryngring ökar också bärris och örter som är knutna till tallmiljöer, vilket är en viktig del när det gäller balansen mellan klövviltstammarna och fodertillgången.

För mer information, vänligen kontakta: 
Olof Hansson, affärsområdeschef, Södra Skog,
Telefon: 0470-857 67
E-post: olof.hansson@sodra.com

Södras presstjänst
Telefon: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor och antalet anställda 3 100. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media