Negativt resultat för Södra under första halvåret

Södras rörelseresultat för första halvåret blev -203 MSEK.
- Trots det negativa resultatet och den ekonomiska osäkerheten i omvärlden är Södras finansiella ställning stark, säger Gunilla Saltin, tillförordnad koncernchef och vd för Södra Cell.

Södras rörelseresultat för första halvåret blev -203 MSEK jämfört med 577 MSEK för samma period i fjol. Resultatet efter finansnetto uppgick till -215 MSEK. Motsvarande siffra i fjol var 573 MSEK.

Det första halvåret präglades av en svag utveckling på marknaderna för Södras produkter. Produktionen i Södras industrier sjönk också till följd av de marknadsstopp som genomfördes under inledningen av året. Resultatet påverkas även av poster av engångskaraktär.

Den ekonomiska krisen i Europa skapar en oro vilket påverkar samtliga marknader för Södras huvudprodukter. Den svaga konjunkturen har medfört en minskad pappersproduktion i Europa, och därmed minskad efterfrågan på massa. Samtidigt har den europeiska konsumtionen av trävaror legat kvar på en mycket låg nivå. Även för interiörträprodukter påverkas marknaden av den svaga utvecklingen inom bygg- och ROT-sektorn.

- Vi gör bedömningen att våra marknader successivt kommer att stärkas under det andra halvåret. Vi har också beslutat om en rad åtgärder för att stärka vår intjäningsförmåga. För resten av året ser vi därför ett normalt produktionsutnyttjande i såväl massabruk som sågverk. Trots det konstaterar vi att 2012 som helhet kommer att innebära ett väsentligt lägre resultat än vad vi redovisat de senaste åren, säger Gunilla Saltin, tillförordnad koncernchef och vd för Södra Cell.

- Trots det negativa resultatet och den ekonomiska osäkerheten i omvärlden är Södras finansiella ställning stark. Vi har en soliditet på 60 procent och det borgar för att vi klarar både längre och värre kriser på marknaden än den vi ser nu.

januari-juni 2012 januari-juni 2011
Nettoomsättning, MSEK 8 987 9 851
Rörelseresultat, MSEK -203 577
Resultat efter finansnetto, MSEK -215 573
Operativt kassaflöde efter investeringar, MSEK -727 -241
Avkastning på sysselsatt kapital, procent neg 11
Soliditet, procent 60 60

Massa
Massamarknaden återhämtade sig något under det första halvåret 2012. Världsmarknadspriset på blekt barrsulfatmassa höjdes under första kvartalet, för att sedan falla tillbaka något. Priset på blekt lövsulfatmassa har ökat under året. Den starka svenska kronan gentemot den amerikanska dollarn urholkar dock massapriset i svenska kronor. Världslagren för både barr- och lövmassa har minskat.

Produktionen av massa vid Södras fem massabruk var under perioden 856 000 ton, jämfört med 1 001 000 ton under samma period i fjol. Produktionsminskningen förklaras av de marknadsstopp som gjordes i Södra Cell Tofte och Södra Cell Folla i början av året.

- Världslagren är på en god nivå och vi bedömer att marknaden för avsalumassa successivt kommer att stärkas under hösten, säger Gunilla Saltin.

Södra Cells styrelse fattade i maj beslut om två energiinvesteringar vid Södra Cell Värö. Investeringarna omfattar en ny mesaugn och en ny pelletsanläggning. Dessa lönsamma investeringar utnyttjar synergier mellan Södra Cell och Södra Timber i Värö.

- Genom investeringarna kan vi öka energieffektiviteten ytterligare vid Värökombinatet, samtidigt som vi skapar en lönsam förädling av medlemmarnas virkesråvara, fortsätter Gunilla Saltin.

Trävaror
Den europeiska konsumtionen av trävaror ligger kvar på en låg nivå och marknaden har varit fortsatt svag under våren. Produktionen i de största producentländerna har begränsats, vilket gör att lagren av trävaror är under kontroll. Den svaga marknaden i kombination med höga råvarukostnader pressar lönsamheten i de sydsvenska sågverken.

Södra producerade 720 000 kubikmeter sågade trävaror under perioden, jämfört med 767 000 m3 samma period i fjol. Under inledningen av året har lönsamheten i Södra Timber varit mycket pressad. Produktionen i det nya sågverket i Värö har heller inte utvecklats i den takt som planerats.

- Vi har gått igenom och analyserat lönsamheten vid varje sågverk och därefter beslutat en rad åtgärder för att stärka intjäningsförmågan. Logistik är ett annat viktigt område, och vi har bland annat beslutat att återstarta distributionscentralen i Kinda. Vi räknar med att se resultaten av vissa av dessa åtgärder redan under hösten medan det tar längre tid för andra förändringar att slå igenom, säger Gunilla Saltin.

- De produktionsstopp i sommar som tidigare har aviserats kommer inte att genomföras. För resten av året ser vi ett normalt produktionsutnyttjande i våra sågverk, fortsätter Gunilla Saltin.

Arbetet med att starta upp det nya sågverket i Värö fortsätter men ligger efter tidsplanen. Det är främst inom vidareförädlingsdelen som det krävs ytterligare insatser innan produktionen når den avsedda takten. Beslut har tagits om kompletterande investeringar för att färdigställa sågverket. Full produktionskapacitet, vilket innebär att sågverket körs i treskift, bedöms kunna nås under det andra kvartalet 2013.

- Vi kan konstatera att arbetet med det nya sågverket inte fortskridit i den takt som tidigare aviserats. Arbetet med att få sågverket färdigt enligt beställning pågår dock med full kraft – och detta arbete har naturligtvis högsta prioritet.

Interiör
Lågkonjunkturen drabbar också interiörmarknaden med minskade volymer och pressade priser. Södra Interiör har försvarat sina marknadsandelar, men marknaden har krympt på grund av den osäkerhet som råder om konjunkturen.

Södra Interiör förvärvade i början av året parkettgolvtillverkaren Berg & Berg i Kallinge med cirka 90 anställda. Produktionen är drygt 500 000 kvadratmeter högkvalitativt parkettgolv per år och företaget har en omsättning på cirka 130 MSEK. Förvärvet ökar Södra Interiörs kunderbjudande ytterligare. Samtidigt finns det goda möjligheter till synergier mellan verksamheterna inom bland annat områden som marknad, logistik och produktutveckling.

Skog
Virkesvolymerna, som hanteras av Södra Skog, sjönk som en följd av marknadsstoppen vid sågverk och massabruk under inledningen av året. Volymminskningen var ca 10 procent jämfört med motsvarande period 2011. För att öka kontrakteringstakten under våren infördes en lokal marknadspremie med gott resultat. Det rotstående lagret är, med undantag av vissa lövsortiment, på en god nivå inför hösten.

Södra Skog har under våren genomfört en satsning på löv som omfattar hela kedjan, från skötselutbildningar riktade mot skogsägare till anskaffning av sågtimmer. Trots ökade volymer från medlemmarna är det viss brist på sågbar björk och björkmassaved.

Vårens plantförsäljning var mycket god. Södra Skog gör en fortsatt satsning på sina båda plantskolor för att öka plantvolymen till 45 miljoner plantor per år. En kampanj genomförs med rabatter i höst för att stimulera till ökad höstplantering. Investeringar i plantverksamheten planeras under hösten för att öka volymen av plantor med mekaniskt plantskydd för att man på sikt ska kunna avveckla kemikalieanvändningen.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Gunilla Saltin, tf koncernchef och vd Södra Cell, 0470-855 91
Carina Olson, ekonomi- och finansdirektör, 070-227 25 17
Magnus Berg, informationsdirektör och medlemschef, 070-528 94 83

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 18 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar