Omställning och förändring för ökad konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet

Inom ramen för Södras koncernstrategi realiseras nu investeringar och omstruktureringar för ökad konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet. Resultatet för 2016 påverkas av detta, och rörelseresultatet för årets första åtta månader uppgick till 553 MSEK (1 660). - Rörelseresultatet är i linje med förväntningarna, påverkat av lägre priser på marknadsmassa och sågade trävaror, omställning och förändringsarbete, säger Södras koncernchef Lars Idermark.

Nettoomsättningen ökade något till 12 268 MSEK (12 186) medan rörelseresultatet minskade till 553 MSEK från föregående års historiskt höga resultat om 1 660 MSEK. Sedan föregående år har såväl priser som valutor utvecklats ofördelaktigt, vilket påverkat resultatet. Resultatet är också belastat med omstruktureringskostnader om 204 MSEK avseende Södra Wood och i föregående års jämförelseresultat ingick en positiv engångspost om 133 MSEK avseende försäljningen av aktier i Södra Cell Tofte AS.

- Beaktat priser, valutor och omstruktureringskostnader så levererar den underliggande verksamheten i nivå med föregående år. 2016 är ett omställningsår för Södra när vi nu realiserar vår koncernstrategi med investeringar om 6 miljarder i ökad kapacitet i våra massabruk och en genomgripande omstrukturering av vår verksamhet inom sågade trävaror och interiörträ, säger Lars Idermark.

- Under det andra tertialet körde vi igång bruket i Värö efter investeringar på drygt 4 miljarder och under 2017 kommer vi att nå den förväntade produktionstakten om 700 000 ton per år. Det nya bruket blir ett av världens modernaste bruk och vi ökar energieffektiviteten ytterligare, säger Lars Idermark.

- Inom sågade trävaror gör vi omstruktureringar och investeringar för att förbättra lönsamheten och säkerställa den långsiktiga konkurrenskraften vilket belastar resultatet för det andra tertialet. Sågade trävaror är Södras ryggrad och en viktig del för att främja skogsgårdens lönsamhet, säger Lars Idermark.

Rörelseresultatet för affärsområde Södra Skog uppgick för perioden januari-augusti till 60 MSEK (74). Resultatutvecklingen förklaras av lägre marginaler på fältvirkesvolymerna än motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet för Södra Wood uppgick till -316 MSEK (2). Det lägre resultatet förklaras främst av omstruktureringskostnader om 204 MSEK men också av sämre priser för sågade trävaror och en ogynnsam valutautveckling.

Rörelseresultatet för Södra Cell uppgick till 886 MSEK (1 713). Det lägre resultatet förklaras främst av en svagare prisutveckling.

Se Lars Idermark kommentera delårsrapporten

Delårsrapporten i korthet:

  2016 2015 2016 2015 2015
  Maj-aug Maj-aug Jan-aug Jan-aug 1 jan-31 dec
Nettoomsättning, MSEK 6 029 5 943 12 268 12 186 18 267
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), MSEK 630 1 028 1 279 2 292 3 146
Rörelseresultat (EBIT) , MSEK 219 718 553 1 660 2 162
Kassaflöde efter investeringar, MSEK -433 141 -1 132 881 218
Avkastning sysselsatt kapital, %     6 20 17
Soliditet, %     53 60 62

 

För frågor, kontakta:
Peter Karlsson, t f CFO
Tel: 0470 - 890 28 

Annica Gerentz, kommunikationsdirektör
Tel: 0470 - 894 81

Södras presstjänst:
Tel: 0470 - 890 90

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media