Södra förbättrar rutiner för att minimera brandrisk vid markberedning

Södra Skogsägarna har verksamhet i Götaland och har inte drabbats av den stora branden i Västmanland. Södra väljer att ändå se över sina rutiner och riktlinjer för hur markberedning och drivning ska ske när det råder torka i markerna.

        Vi har inlett ett arbete med att se över de rutiner och riktlinjer som finns och har en dialog med entreprenörer och skogsägare om hur markberedning bäst sker under extrem torka. Vi kommer dessutom framöver att i större utsträckning använda oss av prognoser om skogsbrandrisk som tas fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och SMHI, säger Håkan Larsson, Skogsdirektör i Södra.

Södra står för ett ansvarsfullt skogsbruk där avtal och tydliga riktlinjer för entreprenörer är en viktig del.

        Efter stormen Gudrun 2005 såg vi ett stort behov av att tydliggöra såväl ansvar som hur vi ska förebygga skador och olyckor liksom bränder. Vi utformade då egna avtalsmallar där åtgärder för att minska brandrisken regleras. Våra krav är likvärdiga med de avtalsmallar som används av andra skogsbolag, säger Håkan Larsson.

När det gäller till exempel brandrisk så ska entreprenören bevaka området en timme efter avslutad körning (för att se till att ingen brand finns), ha släckutrustning i maskinen och ha minst en kubikmeter vatten vid uppställningsplatsen för att kunna transportera ut på hygget med maskinen.

     Det är entreprenören som befinner sig i fältet som måste göra bedömningar vid varje enskilt tillfälle om vad som är bästa agerande. Samtidigt ska Södras områdeschefer se till att brandrisken följs och kontrollera att åtgärder vidtas, säger Håkan Larsson.

Södra, som är en ekonomisk förening som ägs av 50 000 enskilda skogsägare, har ett stort antal entreprenörer som jobbar med markberedning, drivning och annan skötsel av skogsmarken. Södra är en stor aktör och låter markbereda ungefär 10 000 hektar per år och har därmed ett stort ansvar för hur skogen sköts. Hur arbetet ska gå till är reglerat i avtal mellan Södra och entreprenören enligt en modell som etablerades redan 2006.

Enligt Räddningsverket är de vanligaste orsakerna till skogs- eller markbränder mänsklig aktivitet såsom eldning av gräs, grillning eller att bränder anläggs. För drygt en tredjedel av bränderna är orsaken okänd. Det mest brandfarliga arbetet i skogsbruket är markberedning. Därför är just markberedning hårt reglerat i avtalen mellan Södra och markberedningsentreprenörerna.

Mer fakta om skogs- och markbränder hittar du på webbplatsen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

För mer information, kontakta gärna:
Håkan Larsson, skogsdirektör Södra, 0705-89 45 10
Göran Örlander, skogschef Södra, tfn: 0470-893 62
Annica Gerentz, kommunikationsdirektör Södra, tfn: 0470-894 81

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar