Södra höjer vinstdelningen från 40 till 50 procent

Södras styrelse har beslutat om en ny vinstdelningspolicy som innebär att den samlade vinstdelningen till ägarna höjs från 40 till 50 procent över en konjunkturcykel. Samtidigt ökas möjliga insatsemissioner från 30 till 35 procent medan kravet på soliditeten höjs från 50 till 55 procent.
- Med en ökad vinstdelning stärker vi lönsamheten på skogsgården samtidigt som vi säkrar den långsiktiga finansieringen för medlemmarnas industri, säger Lena Ek, ordförande i Södra.

På Södras föreningsstämma i maj 2015 behandlades ett flertal motioner kring principerna för vinstdelning och Södras långsiktiga finansering. Därefter har en särskild arbetsgrupp haft till uppgift att allsidigt belysa olika perspektiv på framtidens vinstdelning över en längre tidsperiod. Styrelsen har ställt sig bakom arbetsgruppens förslag som innebär en högre vinstdelning samtidigt som tillgången till en god finansiering för koncernen säkras.

- Det går bra för Södra, vi ser att 2015 kommer att bli ett starkt år. Samtidigt verkar Södra i en global bransch som är starkt konjunkturkänslig. Styrelsen gör dock bedömningen att Södra har en så stark finansiell ställning att vi klarar såväl våra långsiktiga investeringsbehov och samtidigt kan öka vinstdelningen till medlemmarna, säger Lena Ek, ordförande.

Den nuvarande policyn har sagt att den samlade vinstdelningen, det vill säga utdelning i form av ränta på insatskapital och efterlikvid samt insatsemissioner tillsammans ska vara minst 40 procent av resultatet före skatt under en konjunkturcykel. Denna ambition höjs nu till 50 procent.

Policyn innebär också att utdelningen ska premiera såväl årets virkesleveranser som det riskkapital, i form av insatskapital, som medlemmen bidrar med. Denna del i policyn kompletteras med att det eftersträvas en jämnhet i den samlade individuella värdeöverföringen mellan enskilda år.

Södras starka balansräkning gör att utrymmet att göra fortsatta insatsemissioner höjs. I dag finns det utrymme att göra fortsatta insatsemissioner så länge det totala insatskapitalet inte överstiger 30 procent av det totala egna kapitalet. Detta höjs nu till 35 procent.

Vid beslut om vinstdelning är det nuvarande kravet på soliditet minst 50 procent. Detta höjs nu till 55 procent för att både öka det individuella ägandet och samtidigt säkra en stabil utveckling av industrin.

- Södras ägarform påverkar möjligheterna att anskaffa kapital. Att vårda och ta ansvar för balansräkningen och därmed värna Södras självständighet är därför fortsatt högt prioriterat, därav att vi höjer soliditetsmålet, säger Lena Ek.

Södra presenterar sin bokslutskommuniké för 2015 den 17 februari 2016. I den kommer styrelsen att lämna förslag till föreningsstämman i maj till vinstdelning enligt den nya policyn.

Södras ekonomiska modell
Södra är en ekonomisk förening som ägs av sina cirka 50 000 medlemmar. För att bli medlem krävs ägande av minst fem hektar skogsmark i Södras medlemsområde (i huvudsak Götaland) och medlem ska delta med insatskapital om minst en insats för varje hektar skogsmark, men behöver inte delta med fler än 200 insatser. En insats lyder på 600 kronor. Varje år får medlemmen utdelning på insatskapitalet i form av ränta, och för 2014 uppgick den till 6 procent.

Södras medlemmar premieras efter hur mycket virke som levereras, så kallad efterlikvid. För 2014 uppgick denna till 8 procent på virkesleveranserna.

Medlemmarnas insatskonto kan ökas genom insatsemission. För 2014 utgjorde insatsemissionen 5 procent av innestående inbetalt insatskapital.

För frågor, kontakta:
Lars Idermark, vd och koncernchef Södra
Tel: 0470-894 35

Magnus Berg, medlemschef
Tel: 0470-894 83

Annica Gerentz, kommunikationsdirektör
Tel: 0470-894 81

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Prenumerera