Södra levererar starkt resultat i turbulent tid

Report this content

Södra redovisar ett mycket starkt resultat för det första kvartalet 2022. Resultatet avspeglar det gynnsamma marknadsläget för Södras huvudprodukter, samtidigt som den globala turbulensen skapar osäkerhet framåt.

Under första kvartalet 2022 uppgick Södrakoncernens nettoomsättning till 8 165 MSEK (5 733), en ökning med 42 procent jämfört med samma period i fjol. Rörelseresultatet var 1 974 MSEK (547), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 24 procent (10). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 36 (10) procent och soliditeten ökade till 64 procent.

Resultatet för det första kvartalet är en effekt av ett gynnsamt marknadsläge med en hög efterfrågan och mycket god prisbild för Södras huvudprodukter inom massa och sågade trävaror. Södras industrier har därtill producerat höga volymer med stabil kvalitet. Detta i kombination med höga utleveransvolymer, där exempelvis Södra Wood levererade en historisk hög nivå under en enskild marsmånad, utgör grunden för det starka resultatet.

– Det är glädjande att Södra står starkt i en turbulent tid. Tack vare fina insatser från medarbetare, medlemmar och entreprenörer har vi hanterat utmaningar i skogen och levererat goda resultat i våra industrier. Under kvartalet har vi ökat produktionen av våra huvudprodukter, samtidigt som prisbild och efterfrågan legat på mycket höga nivåer, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef för Södra.

Händelser under kvartalet
Södra har under det första kvartalet arbetat för att gynna det långsiktiga ägarvärdet och skapa hållbar och lönsam tillväxt.

Under kvartalet har Södra beslutat att bygga ett eget fryslager med plats för 40 miljoner skogsplantor. Fryslagret väntas stå färdigt sommaren 2023 och kommer ge möjlighet att leverera fler och bättre plantor. Därtill har Södra genomfört en prisökning på samtliga virkessortiment samt infört ett nytt sortiment för att underlätta hanteringen av stormskadat leveransvirke.

Under kvartalet har också digitaliseringsarbetet fortsatt, bland annat genom att modernisera den digitala infrastrukturen på Södras sågverk. Samtidigt har effektiviteten stärkts på massabruken genom höjd tillgänglighet och ökat anläggningsutnyttjande.

Osäkerhet inför kommande kvartal
För kommande kvartal råder osäkerhet på marknaden gällande kriget i Ukraina och hur dess effekter kan påverka Södras verksamhet.

– Vi bedömer att utsikterna på marknaden är fortsatt goda på kort sikt, men ser med oro på den ökande globala turbulensen. Vi är ödmjuka för läget som råder i omvärlden och utmaningarna som detta innebär, säger Lotta Lyrå.

Höga energipriser har lett till kraftigt ökade kostnader för kemikalier och logistik, vilket kan påverka Södras resultat framåt. Därtill finns en förhöjd risk för brist på såväl insatsvaror och komponenter som transportkapacitet. Även en större global konkurrens om skogsråvara påverkar Södra. Höjda råvarupriser leder till ökade kostnader för de mindre importflöden från Baltikum som stöttar försörjningen av Södras industri.

– Södra har sedan tidigare utmanats av stigande energipriser och flaskhalsar i de globala försörjningskedjorna. Kriget i Ukraina förvärrar läget ytterligare. Vi har under första kvartalet hanterat detta utan påverkan på produktionen, men osäkerheten framåt är stor och fortsatta eller förvärrade problem skulle riskera att utmana delar av vår produktion. Vi arbetar aktivt med det vi kan påverka för att hantera omvärldens svängningar, som att utveckla en effektivitet i världsklass, säger Lotta Lyrå.

Affärsområdenas resultat första kvartalet 2022
Affärsområdet Södra Skogs rörelseresultat perioden uppgick till -6 MSEK (23).

Affärsområdet Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 762 MSEK (378). Resultatförbättringen förklaras av de ökade volymerna i kombination med den mycket goda prisbilden på sågade trävaror. 

Affärsområdet Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 1 431 MSEK (378). Resultatutvecklingen förklaras av den förbättrade prisbilden på marknadsmassa. Produktionsvolymen ökade under kvartalet.

Affärsområdet Södra Innovations rörelseresultat för perioden uppgick till på −15 MSEK (−54). Resultatförändringen förklaras framför allt av ett starkare resultat i SunPine samt att innehavet i Silva Green Fuel redovisas som andelar i handelsbolag.

För frågor från media, vänligen kontakta:
Casper Danielsson, PR- och pressansvarig
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 000 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2021 var 27 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är glädjande att Södra står starkt i en turbulent tid.
Lotta Lyrå, vd och koncernchef för Södra.