Styrande hållbarhetsmål på Södra

År 2030 ska Södra vara helt fossilfritt, skogstillväxten i medlemmarnas skogar ska fortsätta öka i minst samma takt som de senaste decennierna och för arbetsskador gäller nollvision. Dessa hållbarhetsmål blir nu likställda med koncernens finansiella mål enligt ett nytt styrelsebeslut på Södra.

Förutom de tre koncernövergripande målen finns ytterligare tolv konkreta hållbarhetsmål som olika delar av verksamheten kommer att arbeta för.

- Det är viktigt för oss som koncern inom den gröna näringen att verkligen ligga i framkant vad gäller hållbarhet. Vår verksamhet har så mycket att erbjuda samhället vad gäller växlingen till bioekonomi, säger Södras vd Lars Idermark. - Nu skruvar vi upp tempot ytterligare genom att göra de här målen likställda med de finansiella.

- Klimatet är en global framtidsfråga som angår oss alla. Södras mål för fossilfrihet och ökad skogstillväxt hjälper oss att arbeta strategiskt med klimatfrågan. I detta sammanhang är det viktigt att poängtera att insatser för ökad skogstillväxt inte ska ske på bekostnad på bevarandet av den biologiska mångfalden och bibehållandet av skogsmarkens naturliga funktioner och produktionsförmåga, säger Lars Idermark.

Hållbarhetsmålen har tagits fram i en lång och gedigen process med stor grad av delaktighet från såväl den egna verksamheten som influenser utifrån.

 - Vi har bland annat bjudit in externa intressenter i delar av processen, eftersom det är viktigt för oss att göra det här arbetet som en del i en större helhet, säger Kristina Altner, hållbarhetssamordnare på Södra. -Då är det också viktigt att såväl kunder som andra intressenter får komma till tals.

Resultaten kommer att följas upp i Södras affärsplaner och kommer att kunna utläsas av koncernens års- och hållbarhetsredovisningar.

Södras styrelse har också beslutat om att formulera tidshorisonten för de finansiella målen till ”långsiktiga”. Procentsatserna för avkastning, soliditet och vinstdelning har inte ändrats. Södras finansiella mål är numera följande:

  • Koncernens avkastning på sysselsatt kapital ska långsiktigt vara minst 10 procent.

  • Soliditeten ska långsiktigt vara minst 55 procent.

  • Långsiktigt ska den samlade vinstdelningen motsvara minst 50 procent av resultatet före skatt.

Faktaruta – Södras hållbarhetsmål
1. Södras produktion är fossilfri senast år 2020 och Södras transporter är fossilfria år 2030.*
2. Den årliga skogstillväxten på Södras medlemsfastigheter är år 2050 20% högre än 2015.*

3. Södra avverkar inom rekommenderad, hållbar avverkningsnivå.
4. År  2020 har hänsynen vid slutavverkningar utförda av Södra uppnått nivån 95% godkänt.
5. År 2020 har arealen utförda naturvårdande skötselåtgärder av Södra uppnått nivån 3000 ha/år.
6. Södra har kommersialiserat 3-4 produkter med bättre hållbarhetsprestanda än dagens alternativ år 2020.
7. Södras el- och värmeanvändning har minskat med minst 10% till 2025, från 2015 års nivå.
8. Södras årliga elproduktion överstiger elanvändningen.
9. Södras sjukfrånvaro är högst 3% år 2020.
10. Södra har en nollvision för arbetsskador och arbetsskadefrekvensen minskar med 15% per år till 2020.*
11. Minst 30% av Södras medarbetare är kvinnor år 2020.
12. Minst 85% av medarbetarna rekommenderar Södra som arbetsgivare år 2020.
13. Leverantörskoden ingår i Södras samtliga leverantörsavtal senast år 2017.
14. Samtliga leverantörer med leverantörsavtal med Södra riskbedöms och prioriterade leverantörer utvärderas enligt kraven i Södras leverantörskod 2020.
15. Södra tar hänsyn till hållbarhetsrelaterade kriterier vid investeringar och affärer år 2020.

*Koncernövergripande hållbarhetsmål

 

För kommentarer: 
Kristina Altner, Hållbarhetssamordnare Södra,  076 - 109 16 42
Roine Morin, Hållbarhetschef Södra, 070 - 311 70 63

Presskontakt:
Södras presstjänst 0470 – 890 90

 

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är viktigt för oss som koncern inom den gröna näringen att verkligen ligga i framkant vad gäller hållbarhet. Vår verksamhet har så mycket att erbjuda samhället vad gäller växlingen till bioekonomi. Nu skruvar vi upp tempot ytterligare genom att göra de här målen likställda med de finansiella.
Lars Idermark, VD och Koncernchef